Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:180 (2015-2016)
Innlevert: 10.11.2015
Sendt: 10.11.2015
Besvart: 17.11.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Norge har valgt å avslutte avtalen fra 1948 om finansiering av en lektorstilling i Norsk språk og litteratur ved Islands Universitet. Denne stillingen ville også inngå i Vigdis Finnbogadottir sitt nye senter for verdens språk, støttet av UNESCO og som åpner i 2016.
Har ministeren vurdert konsekvensene av denne omleggingen vil medføre at tilbudet om Norsk språk og litteratur forsvinner fra Islands universitetet men også at norsk språk ikke lenger vil være en del av Vigdis Finnbogadottir Senter for verdens språk?

Begrunnelse

Å styrke de nordiske språkene i samtlige nordiske land er avgjørende for å videreutvikle vår identitet og for det nordiske samarbeidet.
Norge har siden 1948 finansiert et lektorat i Norsk språk og litteratur ved Islands Universitet. Ordningen for Norgeskunnskap finansieres av Kunnskapsdepartementet (KD) og administreres av SIU. Etter at KD overtok finansiering av ordningen fra UD i 2011 har ordningen blitt revidert. En av endringene er jevnlig utlysning. Islands Universitet søkte om forlengelse av avtalen for perioden 2015-2020, men fikk avslag.
På møte i Nordisk råd begrunnet statsministeren avslaget med ønske om likebehandling, og at det er så mange land som søker at pengene blir brukt mer fornuftig som toppfinansiering fremfor fullfinansiering slik avtalen har vært med Island. Konsekvensen er at det i fremtiden trolig ikke vil være undervisning i norsk språk og litteratur ved Islands Universitet. Lektor stillingen fungerer også som kultur ambassadører og er en viktig kilde til informasjon og kunnskap om hjemlandet.
På samme møte i Nordisk råd fikk Jon Fosse Nordisk Litteraturpris. Det hadde vært naturlig at lektorstillingen ville kunne formidle mer om hans forfatterskap.
Norge har tette bånd til Island. Det er beklagelig at kulturbroen til Island blir brutt. I 2016 åpner det nye språksenteret for alle verdens språk som Vigdis Finnbogadottir har tatt initiativet til, og det er trist at norsk ikke er representert. Danmark er en viktig bidragsyter og har ikke gitt noen signaler på at de vil redusere sin støtte.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Ordningen for Norgeskunnskap finansieres av Kunnskapsdepartementet (KD) og administreres av Senter for internasjonalisering av utdanningen (SIU). Islands Universitet søkte om utenlandslektorat for perioden 2015-2020, men ble ikke tatt opp i ordningen fordi ett av kravene for opptak ikke var oppfylt, nemlig at institusjonen selv må bidra med lønnsmidler ut fra lokale satser. SIU dekker utenlandstillegg. Dette er et av prinsippene for utenlandslektorordningen, ettersom de norske lektorene er ansatt ved lærestedene i utlandet i den perioden de fungerer i stillingen. Fram til nå har sendelektoren ved Islands Universitet, som et særunntak, vært fullfinansiert fra norsk side og vært ansatt i SIU.
Søknaden fra Islands Universitet i denne søknadsrunden er behandlet på lik linje med, og i lys av de samme krav og kriterier, som søknader fra andre læresteder i og utenfor Europa. Det ligger grundige vurderinger til grunn for den beslutningen som er tatt. Innstillingen er foretatt av Fagrådet for Norgeskunnskap i utlandet, som er rådgivende faginstans for utenlandslektorordningen, og endelig beslutning er fattet av SIU.
Også jeg mener det er uheldig om tilbudet i norsk språk og litteratur forsvinner fra Islands universitetet og at norsk språk ikke lenger vil være en del av Vigdis Finnbogadottir Senter for verdens språk. En fortsatt særbehandling av Island vil imidlertid få negative konsekvenser for andre utenlandslektorat, der landene faktisk bidrar i henhold til kravene for ordningen.