Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:184 (2015-2016)
Innlevert: 11.11.2015
Sendt: 11.11.2015
Besvart: 16.11.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Eirik Sivertsen (A)

Spørsmål

Eirik Sivertsen (A): Oppstarten av den fremtidige toårige fagutdanningen av brann og redningspersonell er ikke omtalt i statsbudsjettet.
Hvilken framdrift er planlagt for etableringen av den toårige fagutdanningen av brann- og redningspersonell ved Norges brannskole i Tjeldsund, og hvordan vil statsråden sikre at det er tilstrekkelige ressurser til etableringen?

Begrunnelse

Regjeringen besluttet i februar at den fremtidige toårige fagutdanningen av brann og redningspersonell skulle etableres ved det eksisterende nasjonale anlegget til Norges brannskole (NBsk) i Tjeldsund med planlagt oppstart for studiet høsten 2018. Dette ble presentert på en pressekonferanse 13. februar 2015, på NBsk på Fjelldal i Tjeldsund.
I svar på spørsmål fra undertegnede i Dokument nr. 15:1087 (2014-2015) viser statsråden til at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fikk i mars i år i oppdrag å utarbeide et forslag til plan for hvordan arbeidet med å etablere en fagskole for brann- og redningspersonell kan organiseres og gjennomføres innen 1. juli.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Justis- og beredskapsdepartementet mottok i juli 2015 et forslag til plan fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om hvordan arbeidet med å etablere en ny fagskole for brann- og redningspersonell kan organiseres og gjennomføres. Planen deler det videre arbeidet opp i ulike faser: planleggingsfase, gjennomførings- og etableringsfase og avslutningsfase. DSB er i gang med å etablere og iverksette planleggingsfasen. Det er lagt opp til at arbeidet med denne fasen ferdigstilles høsten 2016. Gjennomføring av de neste fasene vil avhenge av de årlige budsjettprosessene. Dette innebærer at nøyaktig fremdriftsplan og oppstartstidspunkt for ny fagskole på nåværende tidspunkt ikke kan tidfestes.