Skriftlig spørsmål fra Lisbeth Berg-Hansen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:194 (2015-2016)
Innlevert: 12.11.2015
Sendt: 12.11.2015
Besvart: 23.11.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Spørsmål

Lisbeth Berg-Hansen (A): Hva har regjeringen gjort for å få slutt på den urettferdige forskjellsbehandlingen av pasienter som må reise langt, og dermed må ha overnatting, for å få behandling ved sykehus?

Begrunnelse

Kronisk syke må betale for overnatting, kunne vi lese på Nrk.no den 21.12.2014. Dette oppslaget har snart 1 års jubileum og fortsatt har ingen ting skjedd, til tross for at det står at leder i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Kari Kjønnås Kjos fra regjeringspartiet FRP, skulle ta opp saken med helseministeren. Jeg har møtt fortvilte foreldre fra Nord-Norge, med barn med alvorlig astma og livstruende matallergi, som må til Rikshospitalet avd. Voksentoppen for å få nødvendig behandling. Voksentoppen har ingen sengeposter så familien er henvist til å overnatte på Gaustad hotell. Med de avstander vi har i Nord-Norge må de reise ned dagen før og undersøkelsene/behandlingen foregår ofte over flere dager. Med en egenandel på 600 kroner pr døgn er det lett å regne seg fram til at dette blir store summer når overnattingene blir mange. Når man i tillegg legger til de ekstra kostnader familier med kronisk syke barn ofte har, resulterer dette i verste fall til at familier med dårlig økonomi ikke har råd til behandlingstilbud fra spesialisthelsetjenesten. Barn skal ha lik rett til behandling, uavhengig av hvor de bor i landet. Dette er ikke tilfellet i dag og derfor forventer jeg at helse- og omsorgsministeren snarest forteller hvordan han har tenkt å løse det.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Innledningsvis vil jeg understreke at pasienter skal ha likeverdig tilgang til gode helsetjenester. Det er de regionale helseforetakene som skal sørge for at personer i helseregionene tilbys spesialisthelsetjenester og de er også pålagt å sørge for transport til og fra undersøkelse og behandling. Dette følger av spesialisthelsetjenesteloven.
Pasienters rett til dekning av nødvendige utgifter i forbindelse med en helsetjeneste følger av pasient- og brukerrettighetsloven. Rettigheten utdypes videre i syketransportforskriften.
Pasienter som har rett til å få dekket utgifter ved reise har også rett til overnattingsgodtgjørelse dersom overnatting er nødvendig under reisen. Om overnatting er nødvendig under reisen beror på en skjønnsmessig vurdering. Vurderingen gjøres av det lokale pasientreisekontoret. Relevante momenter ved denne vurderingen er blant annet reiseavstand, tidspunkt for behandling og pasientens medisinske tilstand.
Dersom pasientreisekontoret kommer til at overnatting er nødvendig under reisen, gis overnattingsgodtgjørelse etter en fast sats. Satsen er per i dag inntil kr 520 per døgn. Dersom den effektive fraværstiden fra hjemmet overstiger 12 timer, vil pasienten også ha rett til kostgodtgjørelse på kr 205 per døgn.
Hvis en pasient velger å overnatte ved behandlingsstedet i stedet for å reise hjem mellom hver behandling, dekkes pasientens utgifter til kost og overnatting fullt ut dersom dette samlet sett gir lavest utgifter til transport, kost og overnatting for det regionale helseforetaket. Når pasienten er under 18 år, dekkes også ledsagers utgifter.
Pasienter som er registrert som innlagt i sykehuset skal ikke betale for opphold i pasienthotell. Når et barn blir innlagt i sykehus skal en av foreldrene som er hos barnet få tilbud om overnatting i sykehus, fortrinnsvis i rimelig nærhet av barnet. Dersom det ikke er mulig å tilby overnatting i sykehuset, skal sykehuset dekke utgifter til hotell/pensjonat etter sykehusets anvisning. Dette følger av forskrift om barns opphold i helseinstitusjon.
Pasienter har anledning til å klage til Fylkesmannen på vedtak fattet av det lokale pasientreisekontoret. Jeg vil oppfordre foreldre til å klage dersom de mener de ikke har fått refundert de utgiftene de mener å ha krav på. Fylkesmannen kan vurdere både de rettslige og de faktiske forholdene som ligger til grunn for den avgjørelsen som det lokale pasientreisekontoret har foretatt.