Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:211 (2015-2016)
Innlevert: 16.11.2015
Sendt: 17.11.2015
Besvart: 24.11.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Vil statsråden presisere litt nærmere for praksis for å båndlegge areal samt kriteriene for å båndlegge areal etter funn av fornminner som f. eks. rester etter stolper på langhus, kokegroper o.l. på privat eiendom, og om det er ulik praksis avhengig av om funnene er av nasjonal verdi eller ikke?

Begrunnelse

Det oppleves en ulik behandling av hvordan fornminner skal håndteres regionalt.
I forbindelse med behandlingen av Kulturmeldingen så ble det gitt signal om at dette ikke lenger skulle føre til båndlegging av areal eller lignende, men registreres i tråd med tidligere praksis.
Det understrekes at leiting og registrering er avklart og ikke satt spørsmål ved, men båndlegging av areal settes det spørsmål ved da det ikke er funn av nasjonal verdi som er gjort.

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Kulturminner fra før år 1537 er automatisk fredete i medhold av kulturminneloven.
Det innebærer at dersom du skal gjennomføre et tiltak som kommer i konflikt med automatisk fredete kulturminner, må det søkes om dispensasjon fra loven. I den sammenheng kan det settes vilkår om at det skal foretas en utgravning. Denne vurderingen skal være basert på en kulturminnefaglig vurdering der behovet og potensialet for ny kunnskap skal legges til grunn. Dette kan innebære et det vil kunne være regionale forskjeller som legges til grunn for vurdering av samme kulturminnetype, f.eks. kokegroper. I disse vurderingene foretas det en avveining av kulturminneverdiene opp mot samfunnsnytten.
Selv om det foreligger automatisk fredete kulturminner som kommer i konflikt med utbyggingsformål, gis det oftest dispensasjon fra kulturminneloven. Praksis viser at svært mange, opp mot 97 prosent av alle søknader om fjerning av kulturminner, innvilges dispensasjon. Mange av disse krever ikke en arkeologisk utgravning.
Det er et nasjonalt mål innen kulturminnefeltet er å bevare et prioritert utvalg automatisk fredete kulturminner for fremtiden. Dette har Stortinget sluttet seg til og det følger regjeringen opp.