Skriftlig spørsmål fra Anna Ljunggren (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:245 (2015-2016)
Innlevert: 20.11.2015
Sendt: 20.11.2015
Besvart: 27.11.2015 av olje- og energiminister Tord Lien

Anna Ljunggren (A)

Spørsmål

Anna Ljunggren (A): Har statsråden godkjent flytting av helikoptertransporten, hvis nei: Hva vil statsråden foreta seg?

Begrunnelse

Statoil har reforhandlet avtalen med helikopterselskapet, CHC Helikopterservice og det har resultert i oppsigelse av piloter og bakkepersonell på basen i Brønnøysund. Åpningsvinduet for trafikk/flyvning til og fra Brønnøy Heliport er redusert til et minimum, og basen opererer i dag med det Statoil kaller underkapasitet.
CHC Helikopterservice velger å operere med underkapasitet i Brønnøysund, mens de har en overkapasitet i Kristiansund, og dermed brukes helikopter/crew ved denne basen.
I Dokument nr. 15:99 (2015-2016), svar av 30.10.2015 skriver olje- og energiministeren følgende: Etter at en plan for utbygging og drift (PUD) er godkjent, skal departementet underrettes om og godkjenne "vesentlige avvik eller endringer av forutsetningene for fremlagt eller godkjent plan og vesentlige endringer av innretningene", jf. petroleumsloven § 4-2 syvende ledd. Departementet avgjør om en endring er vesentlig etter en konkret vurdering i den enkelte sak.
Stortinget er ikke kjent med at departementet er underrettet om vesentlige avvik eller endringer av forutsetningene jf petroleumsloven § 4-2 syvende ledd. Helikoptertransport av personell til Norne-feltet fra Brønnøysund er redusert og samsvarer ikke med politiske lovnader om at petroleumsvirksomheten skal skape arbeidsplasser og utvikling i nord.

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Ifølge Statoil har det ikke skjedd vesentlige endringer i organiseringen av helikoptertransporten i forhold til det som er beskrevet i plan for utbygging og drift (PUD) av Norne.
Selskapene har et ansvar for og plikt til å drive feltene sine på en mest mulig effektiv måte. For å oppnå god ressursforvaltning på norsk sokkel må kostnadene i alle ledd av driften holdes under kontroll. Dette er helt nødvendig for å sikre lønnsom produksjon og drift, som igjen legger grunnlaget for realisering av nye prosjekter, lønnsomme arbeidsplasser og statlige inntekter. God kostnadskontroll er med andre ord avgjørende for å skape størst mulige verdier fra olje- og gassressursene på norsk sokkel og dermed betydelige ringvirkninger på land i form av sysselsetting og et bredt næringsgrunnlag.