Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:282 (2015-2016)
Innlevert: 01.12.2015
Sendt: 02.12.2015
Besvart: 07.12.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Hege Haukeland Liadal (A)

Spørsmål

Hege Haukeland Liadal (A): Hva vil statsråden gjøre for å sikre at forfulgte forfattere får anledning til å søke tilflukt i Norge også i årene fremover?

Begrunnelse

I Statsbudsjettet for 2016 foreslår regjeringen å redusere kvoten for flyktninger fra andre land enn Syria. Dette vil spesielt ramme forfulgte mennesker som kommer til landet som fribyforfattere under fribyordningen. Fribyene representerer de talløse frie ytrerne verden over som blir forfulgt, fengslet eller for alltid brakt til taushet. Ved at Norge tar imot forfulgte forfattere, tar vi ikke bare et viktig standpunkt ift. ytringsfrihet, men bidrar konkret til å hjelpe eller redde mennesker og sikre at deres stemmer blir hørt.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Jeg viser til at representanten knytter spørsmålet til kvoten for overføringsflyktninger for 2016. Størrelsen på kvoten for overføringsflyktninger fastsettes av Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet. Jeg viser til regjeringens forslag om å ha en kvote på 3 120 plasser i 2016, hvorav 3 000 plasser øremerkes syriske flyktninger i tråd med Stortingets vedtak av 19. juni 2015, og de øvrige 120 plassene anvendes til flyktninger av andre nasjonaliteter.
I samarbeid med Utenriksdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet arbeider Justis- og beredskapsdepartementet nå med å fastsette kvotefordelingen for neste år, hhv. hvilke land vi skal sende uttakskommisjoner til for å intervjue de syriske flyktningene, og anvendelsen av de 120 øvrige plassene.
Jeg legger til grunn at det også neste år vil være rom på kvoten for å ta imot fribyforfattere. Til orientering har delkvotene som er ubundne av opprinnelsesland i flere år vært fordelt på 175 åpne plasser, 75 hasteplasser og 20 medisinske plasser. I 2015 ble antallet åpne plasser nedjustert til 155 plasser for å kunne oppjustere antallet medisinske plasser fra 20 til 40 plasser. Ifm. revidert nasjonalbudsjett ble antallet medisinske plasser økt til 60 plasser der de nye 20 plassene ble øremerket syriske flyktninger. Normalt har familiemedlemmer til personer som tas på den medisinske kvoten blitt regnet inn under de åpne plassene. I 2016 vil langt de fleste medisinske plassene bli øremerket syriske flyktninger, slik at familiemedlemmene regnes inn under landkvoten for syriske flyktninger. De 120 plassene vil hovedsakelig gjelde hastesaker og åpne plasser etter den fordelingen departementet beslutter.
Det vises til at det i retningslinjene for kvotearbeidet, G-04/2015 Retningslinjer for arbeidet med overføringsflyktninger jf. utlendingsloven § 35, er fastsatt at saker fremmet av humanitære organisasjoner, herunder Norske PEN vedrørende fribyforfattere, kan utgjøre 15 pst. av delkvoten for åpne plasser.
Når det gjelder ev. spørsmål om kvotestørrelse og -sammensetning for 2017 og fremover, må disse behandles ifm. de aktuelle budsjettprosessene.