Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:285 (2015-2016)
Innlevert: 02.12.2015
Sendt: 02.12.2015
Besvart: 09.12.2015 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Bosetting av flyktninger i 2016 er en stor og viktig utfordring. Bolig til folk med bl.a. rus- og psykiatriske lidelser er en stor og viktig utfordring.
Har regjeringa - innenfor statsbudsjettets knappe bevilgninger - bedt Husbanken om å prioritere bosetting av flyktninger framfor bolig til folk med bl.a. rus- og psykiatriske lidelser?

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Europa opplever nå en historisk stor tilstrømning av flyktninger og migranter, og svært mange personer søker asyl i Norge. Det er viktig at flyktninger som får oppholdstillatelse, så raskt som mulig får et sted å bo i en kommune. Kommunenes utfordringer med å bosette flyktninger vil øke i 2016 og 2017. I 2016 har IMDi bedt kommunene om å bosette 30 prosent flere flyktninger enn i 2015. Husbankens virkemidler er viktige for kommuner som skal skaffe boliger til flyktninger, og den ekstraordinære situasjonen skal reflekteres i Husbankens forvaltning og prioritering av de boligsosiale ordningene.
Vi oppfordrer kommunene til å ta i bruk hele Husbankens verktøykasse for å skaffe boliger til flyktningene. Regjeringen foreslår i 2016 å øke rammen for tilskudd til utleieboliger for å bistå kommunene i bosettingsarbeidet. Flere boliger til flyktninger skal derfor være et prioritert mål innenfor ordningen, i tillegg til boliger for barn og unge i egnede bomiljø. I 2016 kan Husbanken gi tilskudd til om lag 1 750 boliger innenfor en ramme på 1 045 mill. kroner. Det utgjør over 750 flere boliger enn i 2013.
De fleste boligene til flyktninger må imidlertid finnes i det ordinære boligmarkedet. Da vil bostøtte gi god bistand. Vi har foreslått å styrke bostøtten for barnefamilier med til sammen 60 mill. kroner i 2016. Private aktører som bygger utleieboliger til vanskeligstilte, kan få grunnlån til gunstige betingelser i Husbanken. Grunnlån til boligsosiale formål er prioritert innenfor Husbankens låneramme på 18 mrd. kroner.
Samtidig som vi gir flyktningene en god start på oppholdet i Norge, skal vi ikke glemme de andre vanskeligstilte, for eksempel dem som sliter med rus og psykisk helse. 13. november lanserte vi opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020), hvor vi foreslår å øke bevilgningene til rusfeltet med 2,4 mrd. kroner over de neste fem årene. Vi foreslår her 500 mill. kroner til tiltak som bidrar til at flere rusavhengige får et egnet sted å bo, blant annet til tilskudd til utleieboliger.
Regjeringen vil i tillegg bidra til å gjøre investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser kjent blant norske kommuner for å stimulere til flere boliger for personer med rusproblemer eller psykiske problemer. I 2016 har regjeringen foreslått en tilsagnsramme for tilskuddet på 4,1 mrd. kroner.
Jeg er opptatt av at arbeidet med å skaffe boliger til flyktninger ikke må føre til at andre vanskeligstilte på boligmarkedet får et dårligere tilbud. Så langt synes jeg vi har funnet en god balanse i det boligsosiale arbeidet, som skal fange opp alle grupper av vanskeligstilte.