Skriftlig spørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:292 (2015-2016)
Innlevert: 02.12.2015
Sendt: 03.12.2015
Rette vedkommende: Arbeids- og sosialministeren
Besvart: 04.12.2015 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Stein Erik Lauvås (A)

Spørsmål

Stein Erik Lauvås (A): Vil justisministeren ta initiativ til å endre/justere reglene slik at UDI kan få muligheter til en mer praktisk anvendelse av regelverket og slik at en kan unngå situasjoner som nevnt i begrunnelsen?

Begrunnelse

Verdens Gang har den 2. desember et oppslag hvor en spansklærer blir nektet opphold og begrunnelsen er at vedkommende har 2 arbeidsgivere. Basert på opplysningene i artikkelen er så vel stillingsprosent som inntekt innenfor de reglene som gjelder. Det anføres videre at den type kompetanse vedkommende har er vanskelig å finne slik at konsekvensene av at vedkommende ikke får forlenget oppholdstillatelsen er at elevene står i fare for å miste eller få en dårligere undervisningssituasjon.

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: Representanten viser til en artikkel i VG 2. desember om en amerikansk statsborger som har fått avslag på søknad om oppholdstillatelse.
Hovedregelen er at oppholdstillatelse gis til faglærte som har tilbud om jobb som er relevant for utdanningen. I tillegg kreves det som hovedregel at arbeidstilbudet gjelder heltidsarbeid for en arbeidsgiver, og det stilles krav om norske lønns- og arbeidsvilkår. Bestemmelsen i utlendingslovens § 23 gir mulighet for å gjøre unntak både fra kravet om heltidsarbeid og fra kravet om en arbeidsgiver. Utlendingsdirektoratet (UDI) opplyser at de i sin praksis gjør unntak fra kravet om en arbeidsgiver der søker har spesiell kompetanse, for eksempel kompetanse på høyt akademisk nivå, eller der forhold som knytter seg til yrkesutøvelsen tilsier at det bør gjøres unntak.
Evne til selvforsørgelse er et viktig prinsipp i utlendingsretten. Underhold anses å være sikret når utlendingen dokumenterer en arbeidsinntekt av tilstrekkelig omfang. UDI har praksis for å godta heltidsarbeid ned mot 80 prosent stilling.
Jeg har forståelse for at saken du refererer til kan oppfattes som urimelig. Saken er nå til behandling i Utlendingsnemnda. Jeg vil følge klagesaksbehandlingen, se nøye på begrunnelsen, og i lys av avgjørelsen fra nemnda vurdere om det er behov for regelendringer eller en generell instruks. Om det skal gjøres endringer vil disse måtte gjelde alle arbeidsinnvandrere fra land utenfor EU/EØS området.