Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:304 (2015-2016)
Innlevert: 04.12.2015
Sendt: 07.12.2015
Besvart: 14.12.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Kan statsråden gi ein oversikt over andelen pasientar som vert innlagt for ø-hjelp på indremedisinsk avdeling på Nordfjord sjukehus sett opp mot alle innleggingar som skjer til indremedisinsk avdeling blant befolkninga som bur i sjukehusområdet, kor mange innleggingar på indremedisinske avdeling det er i gjennomsnitt kvart døgn der i forhold til i 2009, og kan statsråden i tillegg informere om kor mange dagar/timar med kirurgisk dagaktivitet det er kvart år på Nordfjord sjukehus?

Begrunnelse

Viser til Nasjonal helse- og sykehusplanen der prosjektet Framtidas lokalsjukehus ved Nordfjordeid sjukehus blir trekt fram som modell for utvikling av andre lokalsjukehus.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Tall fra Norsk pasientregister for 2014 viser at 49 % av alle øyeblikkelig hjelp-pasienter med medisinsk DRG fra sykehusets opptaksområde ble innlagt i Nordfjord sykehus.
Data fra Helse Førde sitt pasientadministrative system viser at det i gjennomsnitt var 6,1 innleggelser per døgn i medisinsk seksjon ved Nordfjord sykehus i perioden fra 1. januar til 30. november 2015. Sum innleggelser for øyeblikkelig hjelp i denne perioden var 2 145. Tilsvarende tall for 2009 (1. januar til 30. november) var 2 179.
Når det gjelder kirurgisk aktivitet, har det hittil i 2015 (til og med november) vært 66 dager med dagkirurgi ved Nordfjord sjukehus. Antallet operasjoner har så langt vært 549.
Det er opprettet en skade- og akuttpoliklinikk ved Nordfjord sykehus. Dette er også et tilbud om øyeblikkelig hjelp for befolkningen i området, i hovedsak knyttet til kirurgiske problemstillinger. Ved klinikken har det vært 2 082 konsultasjoner så langt i 2015.
Disse tallene viser at Nordfjord sykehus gir et godt øyeblikkelig hjelp-tilbud til store deler av befolkningen i sitt opptaksområde.