Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:305 (2015-2016)
Innlevert: 04.12.2015
Sendt: 07.12.2015
Besvart: 14.12.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Kan statsråden informere om det er riktig, slik det står i Klassekampen 25/11-15, at anestesiberedskapen på Nordfjord sjukehus er redusert til ein lege som er på vakt døgnet rundt i 7 døgn om gangen, at legestillinga er dekt av ein vikarstafett beståande av utanlandske vikarar og sidan sjukehuset ikkje lenger har akuttkirurgisk beredskap, så har denne legen ingen planlagde oppgåver men kostar ca. 3 million berre i lønstilskot?

Begrunnelse

Viser til framlagte Nasjonal helse- og sykehusplan der Nordfjordmodellen blir trekt fram som ein modell for organisering av andre sjukehus andre stader i landet og til lesarinnlegg i Klassekampen 25/11- 15 der desse opplysningane kjem fram. Sidan Nordfjord og prosjekt Framtidas lokalsjukehus blir trekt fram, er det viktig for Stortinget å vite korleis slike sjukehus utan akuttkirurgisk beredskap faktisk rekrutterer fagfolk.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Formålet med anestesiberedskapen ved Nordfjord sykehus er å støtte den indremedisinske akuttfunksjonen på sykehuset med stabilisering, innledende intensivbehandling og transport til sykehus med intensivavdeling. Helse Vest RHF har informert meg om at Nordfjord sykehus har anestesilege i beredskap døgnet rundt. På dagtid har anestesilegen oppgaver knyttet til dagkirurgivirksomheten.
Helse Vest RHF har videre informert meg om at anestesilegevirksomheten ved Nordfjord sykehus har vært dekket av vikarstafett siden 2004. For tiden består denne stafetten av en stabil gruppe vikarer fra Sverige og Danmark. Anestesilegene går ukesvakter, dvs. sju døgn sammenhengende. Anestesilegedekningen ved Nordfjord sjukehus har et samlet budsjett for 2016 på 4 527 000 kroner. Lønnskostnader uten arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader er 2 760 000 kroner. En oppdelt vaktordning med lokalt ansatte ville hatt høyere kostnader.
Rekruttering av fast ansatte anestesileger til små akuttsykehus er utfordrende. Dette gjelder også i dagens situasjon der de fleste sykehusene har akuttkirurgi. En viktig forutsetning for å rekruttere anestesileger er at sykehuset har planlagt kirurgi av tilstrekkelig omfang. Samarbeidsløsninger som ambulerings- og rotasjonsordninger internt i helseforetaket kan bidra til å styrke fagmiljøet og opprettholde kompetansen i akuttmedisin. For å gjøre tilbudet mer robust, bør anestesiberedskapen ved akuttsykehusene sees i sammenheng med beredskapen for luftambulansetjenesten i de områder av landet der dette er naturlig. Helse Nord har valgt en slik løsning knyttet til basen på Evenes, noe som har bidratt til å styrke anestesilegedekningen på de mindre sykehusene i Nordlandssykehuset og Universitetssykehuset i Nord-Norge.