Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:327 (2015-2016)
Innlevert: 09.12.2015
Sendt: 10.12.2015
Besvart: 18.12.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): NRK Finnmark har navngitte kilder på at russiske myndigheter et tidspunkt etter 2011 i offisielle møter har foreslått en løsning som kunne løst problemet med at mange asylsøkere uten beskyttelsesgrunn har kommet over grensa på Storskog.
For 3. gang spør jeg derfor; har eller har ikke russiske myndigheter tatt opp slike forslag til løsninger og hva har vært regjeringens respons?

Begrunnelse

Jeg har fått 3 svar på hva som skjer nå. Det har jeg ikke spurt om. Jeg spør om det har vært tatt et slikt initiativ på et tidligere tidspunkt.
NRK har åpne navngitte kilder som bekrefter at dette har skjedd. NRK har bedt om dokumentinnsyn og fått avslag med begrunnelse rikets sikkerhet.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Jeg viser til mine tidligere svar på spørsmålene i denne saken som jeg mener gir dekkende informasjon om de forhold som tas opp. Svarene baserer seg på de opplysningene som jeg har mottatt fra underliggende etater.
Den norske og den russiske grensekommisæren har rutinemessig møter om forhold som berører avviklingen av trafikken over den felles landegrensen. I disse møtene er det også diskutert mulige tiltak for å håndtere tredjelands-borgere uten visum til Norge som allikevel ville krysse grensen inn på norsk territorium. Blant annet har en blitt enige om å utstede skriftlig informasjon til disse personene om vilkårene for å kunne komme inn i Norge.
Det har også vært møter på dette nivået i november i år. Spørsmålet om relevant informasjon til visumløse tredjelandsborgere på vei mot Norge har vært tema på disse møtene. Departementet har blitt gjort kjent med uttalelser fra russisk grensekommisær, og jeg har i den forbindelse gitt instrukser til politimesteren i Øst-Finnmark om endringer i innholdet i utdelt informasjon. Informasjonen uttrykker både hva grensekommisærene har blitt enige om, norsk lovgivning og den reflekterer Norges internasjonale forpliktelser vedrørende asylretten.
Hva gjelder møter mellom norske og russiske grenseinspektører, såkalte assistentmøter, viser jeg til det jeg opplyste i mitt svar fra 30. november d.å.
Hva gjelder møtevirksomhet før 16. oktober 2013 og eventuelle innspill som er kommet før det tidspunktet er det vanskelig for meg å kommentere ytterligere.
Jeg vil imidlertid vise til at Øst-Finnmark politidistrikt har opplyst at det ikke kom noen asylsøkere over Storskog i 2013 og at det i 2014 kom 2 asylsøkere over Storskog. Også i årene før dette var det et lite antall asylsøkere over Storskog. Spørsmålet om å begrense tredjelandsborgeres mulighet til å krysse grensa har av den grunn sannsynligvis ikke vært veldig aktuelt før i år.