Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:357 (2015-2016)
Innlevert: 14.12.2015
Sendt: 14.12.2015
Besvart: 17.12.2015 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): Hvordan sikrer statsråden uhildet og faglig optimal gjennomgang av dagens organisering av bevarings- og utviklingsarbeidet for våre nasjonale hesteraser?

Begrunnelse

Det vises til at Landbruksministeren har satt ned ei arbeidsgruppe som skal vurdere om dagens organisering av bevaringsarbeidet for de nasjonale hesterasene er hensiktsmessig for å nå populasjonsstørrelser som er nødvendig for et bærekraftig bevaringsarbeid, og for å oppnå en bestandsøkning med effektiv ressursbruk.
Utredninger, rapporter og vitenskapelig arbeid har gitt oss en god problembeskrivelse og plan for videre arbeid for å lykkes med målet; å bevare de tre hesterasene (Handlingsplan for de tre nasjonale hesterasene 2011 - 2020). Den store mangelen er en god organisering, nødvendig kompetanse, gjennomføring av tiltak over tid og øremerking av midlene, som i dag bevilges til hest.
I mandatet til arbeidsgruppa står det blant annet:

- Kartlegge kostnadene og hvordan kostnadene fordeles
- Vurdere om dagens organisering er hensiktsmessig.
- Beskrive og gi et prioritert forslag til tiltak for det fremtidige bevaringsarbeidet innenfor samme samlede kostnadsrammene som i dag.

I flere år har en rekke sentrale aktører på feltet, som raseorganisasjonene for de nasjonale hesterasene og ulike fagmiljøer, vært kritiske til hvordan Norsk hestesenter (NHS) ivaretar sine oppgaver for de nasjonale hesterasene. NHS tildeles i dagens ordning uten tvil hoveddelen av offentlige midler til hest.
Utfordringen er at NHS er sekretariat for arbeidsgruppa, mens representanter for raseorganisasjonene ikke er representert. Dermed kan det bli utfordrende å være sikker på om de råd som gis er uhildet, faglig optimale, og at alle sider ved dagens organisering vil bli gjennomgått med åpne øyne.

Jon Georg Dale (FrP)

Svar

Jon Georg Dale: Det er riktig at departementet har sett ned ei arbeidsgruppe for å få ein brei fagleg gjennomgang av organiseringa av arbeidet med å ta vare på dei norske hesterasane. Det er likevel ikkje korrekt som det står i grunngjevinga for spørsmålet, at raseorganisasjonane ikkje er representerte i arbeidsgruppa. Arbeidsgruppa har representantar med avlsfagleg ekspertise og ekspertise på genbevaring, saman med representantar for raselaga for våre tre nasjonale hesterasar. Gruppa blir leia av Landbruks- og matdepartementet.
Det er ikkje oppnemnt medlemmar frå dei forskjellige hestesentra. Norsk Hestesenter har fristilt ein person som ikkje er knytt til aktuelle raseorganisasjonar, for å fungere som sekretær for gruppa.
Eg legg til grunn at gruppa er samansett slik at den kan foreta ein brei og grundig gjennomgang av arbeidet med å ta vare på dei norske hesterasane.