Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:390 (2015-2016)
Innlevert: 21.12.2015
Sendt: 21.12.2015
Besvart: 05.01.2016 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Vil statsråden ta initiativ til å utarbeide forskrift i henhold til naturmangfoldloven § 22 for å hindre skade eller ulempe for planter eller dyr ved gjennomføring av større arrangement i utmark?

Begrunnelse

Det framgår av klima- og miljøminister sitt svar av 28. mai 2015 på mitt skriftlige spørsmål angående hjemmel til å nekte store orienteringsløp i utmark i naturens mest sårbare periode, jf. Dokument nr. 15:996 (2014-2015), at det foreløpig ikke var gitt forskrift til naturmangfoldloven § 22.
Det foreligger; Avtale om retningslinjer for O-idrettens forhold til naturmiljø og rettighetshavere. Avtaleformularet ble utformet i 1988 av Direktoratet for naturforvaltning, Direktoratet for statens skoger, Landbruksdepartementet, Miljøverndepartementet, Norges Bondelag, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Naturvernforbund, Norges Orienteringsforbund, Norges Skogeierforbund, Norsk Allmenningsforbund, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og NORSKOG. Avtalen har imidlertid vist seg å fungere dårlig.
Etter min vurdering bør det utarbeides forskrift slik at det ikke tillates store orienteringsløp i yngle-, hekke-, og rugetida, samtidig som kommunene i særlige tilfeller kan dispensere fra forbudet.

Vidar Helgesen (H)

Svar

Vidar Helgesen: Som tidligere klima- og miljøminister Tine Sundtoft svarte representant Lundteigen om samme sak i brev av 28. mai 2015, er allemannsretten et viktig fellesgode som gir alle og enhver en generell rett til å ferdes og oppholde seg i utmark. Samtidig må imidlertid andre viktige hensyn ivaretas, som hensynet til natur og hensynet til grunneier.
Det er mitt syn at gjeldende regelverk ivaretar disse ulike hensynene og balanserer dem på en god måte. Jeg viser til det som er sagt i brev av 28. mai 2015 om de aktuelle bestemmelsene i friluftsloven og naturmangfoldloven. Særlig inneholder naturmangfoldloven viktige bestemmelser for å ivareta hensynet til vilt og annen natur.
Naturmangfoldloven § 15 første ledd slår blant annet fast at "[U]nødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi skal unngås". Denne bestemmelsen er ikke til hinder for lovlig ferdsel som skjer i samsvar med aktsomhetsplikten i naturmangfoldloven § 6. Aktsomhetsplikten i § 6 pålegger imidlertid enhver å opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet i strid med forvaltningsmålet for arter og naturtyper i §§ 4 og 5 i loven.
Offentlig myndighet kan etter naturmangfoldloven § 69 første ledd pålegge den ansvarlige å stanse arrangementer som anses å være i strid med naturmangfoldloven § 15 og § 6. Det er her Fylkesmannen som vil være aktuell myndighet. Spørsmålet om lovstrid må vurderes konkret, ut fra hvilke mulige skadevirkninger det er tale om i den enkelte sak.
Representanten nevner i sitt brev "Avtale om retningslinjer for O-idrettens forhold til naturmiljø og rettighetshavere" av 1988. Formålet med denne avtalen er nettopp å minimere skader og ulemper som følge av O-idrettens aktiviteter. Avtalen sikrer jevnlig kontakt mellom arrangører av orienteringsløp og turorientering, fylkesmannens miljøvernavdeling og ulike organer og organisasjoner på kommunenivå, slik at aktivitetene kan gjennomføres mest mulig skånsomt. Avtalen slår også fast at arrangementene skal planlegges og gjennomføres med minst mulig skade på naturmiljøet med sitt plante- og dyreliv. For hekke- og yngleperioden gjelder det særskilte bestemmelser, som bl.a. pålegger arrangøren innenfor hver kommune å velge områder av relativt mindre betydning for dyrelivet, og å legge løyper og plassere poster slik at de ikke berører kjente yngleplasser og hekkeplasser. Arrangøren skal også begrense deltakerantallet der nødvendigheten av det faglig begrunnes.
Avtalen gir dermed et godt grunnlag for å redusere potensielle ulemper som følge av O-idrettens aktiviteter. Dersom avtalen i konkrete tilfeller ikke følges opp i tråd med intensjonene, gjelder som nevnt uansett naturmangfoldlovens bestemmelser, inkludert §§ 6, 15 og 69, med sine plikter for arrangørene og muligheter for håndheving og sanksjoner for myndighetene.
Jeg vurderer det derfor slik at det ikke nå er behov for å igangsette et arbeid med sikte på å vedta en ny forskrift etter naturmangfoldloven § 22 om ferdselsregulering i utmark.