Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:450 (2015-2016)
Innlevert: 19.01.2016
Sendt: 20.01.2016
Besvart: 28.01.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Stortinget vedtok før jul en jordvernstrategi med målsetting om at det innen 2020 skal omdisponeres under 4000 dekar matjord årlig.
Hvilke konsekvenser vil dette ha for det planlagte dobbeltsporet for jernbane mellom Sandnes og Nærbø, og hvilke hensyn vil statsråden ta til jordvern i sitt valg av trasé?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Det er vedtatt å planlegge dobbeltspor mellom Sandnes og Nærbø. Jernbaneverket er nå i sluttfasen av arbeidet med en utredning om trasealternativer. I utredningen redegjøres det for en rekke forhold som må hensyntas for å få et velfungerende dobbeltspor på strekningen. Dette er en utredning forut for den formelle planleggingen etter plan- og bygningsloven.
I den videre planleggingen av nytt dobbeltspor kommer kommunene til å ha en viktig rolle. Planlegging etter plan- og bygningsloven sikrer at lokale og nasjonale hensyn ivaretas, og at konsekvensene ved de ulike alternativene er tilstrekkelig utredet før endelig trasé vedtas.
Planleggingen av nytt dobbeltspor skal selvfølgelig følge opp politikken som Stortinget vedtar. Hensynet til dyrket mark er et viktig kriterium i vurderingen av ulike konsekvenser i et jernbaneprosjekt. I St. meld. nr. 26 (2014-2023) Nasjonal transportplan 2014-2023 er det også en rekke andre viktige mål, blant annet på miljøområdet. Dette betyr at konsekvenser for blant annet matjord, klima, naturmangfold og støy, samt eventuelle avbøtende tiltak, vil være godt utredet før en utbygging kan starte.