Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:529 (2015-2016)
Innlevert: 04.02.2016
Sendt: 04.02.2016
Besvart: 17.02.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Bergen og andre store kommuner har utfordringer med å rekruttere leger til de kommunale akutte døgnplassene. Leger som ikke får tellende tjeneste blir kortvarig. Kompetanse og kontinuitet er avgjørende for at kommunene skal kunne tilby tilsvarende pasientgruppe like god helsetjeneste som sykehusene. Det har vært en lang prosess som har vandret mellom Helsedirektorat, departement og nå tilbake til direktorat.
Vil helseministeren skjære igjennom slik at kommuner kan tilby leger tellende tjeneste til akuttplassene?

Begrunnelse

Bergen holder på å etablere Øyeblikkelig Hjelp døgn-senger (ØHD), kommunale akutt senger (KAD), men har mistet fire leger som har sluttet da de ser at det med merittering ikke blir avklart før de starter opp. Bergen kommune har foreslått at kommuner med store ØHD/KAD avdelinger fikk det tellende som et sykehusår for fastleger i spesialisering. Slik ordning har vi i dag for Storetveit Sykehjem med mottaksavdeling for utskrivningsklare pasienter med behov for videre behandling eller vurdering. De har avtale med indremedisiner som står for veiledingsløp for legene. Det burde vært enkelt å overføre denne ordningen til store kommuner eller interkommunale ØHD/KAD som velger å ansette leger i 100 % stillinger for å få en forsvarlig bemanning. Veilederen forutsetter at kommunene skal kunne levere like gode eller bedre helsetjenester enn det sykehusene kan gi til tilsvarende pasientgruppe.
KAD ble bestemt i 2012 uten at dette var avklart, og det har tatt vel lang tid for å finne en løsning.
Bergen kommune har opplevd at saken vandrer fra Helsedirektorat til departement og nå tilbake til direktoratet som viser til at dette må sees i sammenheng med omlegging av hele spesialistutdanningen.
Det etterlyses nå handlekraft, gjerne i form av en midlertidig godkjenning etter modell fra Sykehjem med spesialavdelinger for utskrivningsklare pasienter.
Bergen står klar med 34 senger og trenger dyktige leger som kan stå for kontinuitet og utvikle et godt helsetilbud. Det vil de ikke klare med leger som tar korte vikariat.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg er kjent med problemstillingen representanten Ruth Grung reiser. I det pågående arbeidet med ny spesialistutdanning er det et premiss at omorganiseringen tar inn over seg endringene i helsetjenestenes oppgavefordeling og organisering.
Tjeneste i kommunale øyeblikkelig hjelp døgnsenger (ØHD)/kommunale akuttsenger (KAD) er i dag tellende til spesialiteten allmennmedisin, dersom tjenesten skjer i kombinasjon med kurativ, åpen allmennpraksis i minimum 50 % stilling. Dette ble avklart og innført allerede i januar 2015. Det betyr at det allerede er tatt hensyn til endringen i tjenestetilbudet.
Representanten Grung ber om en ytterligere utvidelse av tellende tjeneste i ØHD/KAD for allmennlegespesialiteten. Forslaget går ut på at ØHD/KAD med tilstrekkelig pasientgrunnlag skal kunne likestilles med den ettårige tjenesten i spesialisthelsetjenesten som ligger i kravene til spesialistutdanning i allmennmedisin.
Noen større sykehjem med tilstrekkelig pasientgrunnlag er i dag godkjent som tjenestested for den ettårige tjenesten i spesialisthelsetjenesten. I lys av erfaringene med dette, endringer i helsetjenestens oppgavefordeling og omlegging av spesialistutdanningen vil endringer i typer tjenestesteder som inngår i utdanningen, kunne være aktuelt dersom faglige vurderinger tilsier det. Helsedirektoratet må vurdere om stilling ved kommunale ØHD/KAD-hjelpedøgninstitusjoner kan telle som 100 % stilling i inntil 2 år for spesialiteten allmennmedisin. Helsedirektoratet må også vurdere om hele, eller deler av tjenesteåret i spesialisthelsetjenesten for spesialiteten allmennmedisin, kan vurderes gjennomført ved ØHD/KAD-hjelpedøgninstitusjoner.