Skriftlig spørsmål fra Karianne O. Tung (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:566 (2015-2016)
Innlevert: 09.02.2016
Sendt: 10.02.2016
Besvart: 17.02.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Karianne O. Tung (A)

Spørsmål

Karianne O. Tung (A): Kan samferdselsministeren redegjøre for den konkrete oppfølgingen av den enstemmige merknaden fra Transport- og kommunikasjonskomiteen i Innst. 13S (2015-2016) om strekningen E39 Sandane-Byrkjelo, og videre redegjøre for planene for utbedring av flaskehalsene på strekningen?

Begrunnelse

Utbedring av strekningen E39 Sandane-Byrkjelo har vært viktig for mange aktører over flere år.
Gloppen kommune har i flere år vært aktive pådrivere for å gi de som ferdes på, og langs denne strekningen en så trygg vei som mulig. Strekningen er trang, smal og ulykkesbelastet. Spesielt gjelder dette de to flaskehalsene Gullkista i Breimsfjellet og Jarbru-Eide.
Transport og kommunikasjonskomiteens enstemmige merknad i Innst. 13 S (2015-2016) om bevilgninger på statsbudsjettet for 2016, kapitler under Samferdselsdepartementet, justis- og beredskapsdepartementet og kommunal- og moderniseringsdepartementet slår også fast viktigheten av å prioritere denne strekningen:

"Komiteen har merket seg behovet for utbedring av strekningen Sandane-Byrkjelo på E39. Komiteen ber regjeringen arbeide for at planarbeidet ferdigstilles slik at utbedring av flaskehalser kan igangsettes. Komiteen ber regjeringen vurdere å prioritere midler til planlegging av prosjektet."

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Jeg har i mitt tildelingsbrev til Statens vegvesen for 2016 av 19. januar 2016 bedt om at transport- og kommunikasjonskomiteens merknad knyttet til E39 på strekningen Byrkjelo – Sandane blir vurdert. Videre har jeg bedt om å få en tilbakemelding på hvordan denne kan følges opp.
Jeg forventer tilbakemelding på dette i Statens vegvesens tertialrapport per 30. april 2016. Jeg har imidlertid allerede fått opplyst at det er satt av midler med sikte på å starte planleggingen for de største flaskehalsene på den aktuelle strekningen i løpet av 2016.