Skriftlig spørsmål fra Kjell-Idar Juvik (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:625 (2015-2016)
Innlevert: 18.02.2016
Sendt: 18.02.2016
Besvart: 19.02.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjell-Idar Juvik (A)

Spørsmål

Kjell-Idar Juvik (A): I Rana blad i dag kan vi lese om at det praktiseres ulikt på dekning av utgifter til kreftbehandling av føflekkreft og lungekreft, dette gjelder immunterapibehandling.
Hva er begrunnelse på at det er forskjell på dekningen av utgiftene på disse to tilfellene?

Begrunnelse

I Rana Blad i dag kan vi lese om en pasient som har fått beskjed fra sin lege at hun har uhelbredelig lungekreft. Dette er selvfølgelig en tung beskjed å få for både den det gjelder og familien. I avisoppslaget vises det til at den eneste muligheten nå er immunterapibehandling. Men dette dekkes ikke i dag for lungekreftpasienter, men kun for føflekkreft pasienter. Hva som er begrunnelsen for at man har konkludert ulikt på disse to krefttypene står det ikke noe om i artikkelen. Som du vil kunne lese av artikkelen er det en rekke uheldige omstendigheter som gjorde at pasienten ikke fikk rask nok start på sin behandling, og er derfor tilkjent pasientskadeerstatning, men denne dekker ikke for utgiften til immunterapibehandling da denne ikke er godkjent av Beslutningsforum.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Immunterapibehandling er en ny metode for behandling av både lungekreft og føflekkreft i norske sykehus. Metoden er derfor meldt inn i nasjonalt system for innføring av nye metoder.
For å sikre at innføring av nye metoder gjøres på faglig grunnlag, og at ressursene blir brukt til det beste for alle pasienter er det sykehusene som beslutter om de skal ta i bruk en ny behandling eller ikke. For å ta slike beslutninger for alle sykehus i Norge, har de regionale helseforetakene opprettet et Beslutningsforum som tar felles beslutninger om innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten. Dette gir likeverdig tilgang til nye behandlingsmetoder uavhengig av hvor du bor i landet.
De regionale helseforetakene har vedtatt kriterier som Beslutningsforum ved innføring av nye metoder skal legge til grunn. Kriteriene er bl.a. prognosetap ved den aktuelle tilstanden, effekt av metoden og kostnadseffektivitet. Disse kriteriene bygger på prioriteringskriteriene foreslått av Lønning II-utvalget og er i samsvar med prioriteringsforskriften. Før Beslutningsforum tar en beslutning om en nye metoder, som for eksempel immunterapibehandling, skal tas i bruk i norske sykehus har Statens legemiddelverk eller Folkehelseinstituttet utarbeidet en vurdering av metoden basert på disse kriteriene.
Immunterapibehandling mot lungekreft og føflekkreft har således blitt vurdert etter de samme kriterier og prinsipper. I intervju med NRK begrunnet Beslutningsforums leder, Lars Vorland, de to beslutningene ved at legemiddelets nytte er lavere for lungekreftpasienter enn føflekkreftpasienter: "Mange kan leve lenge med føflekkreft når de får denne medisinen, og noen kan også bli helt friske. Hos de med lungekreft er det ikke snakk om å bli friske, det er kun en utsettelse". Dette innebærer videre at behandlingen mot lungekreft er en mindre kostnadseffektiv behandling enn behandlingen mot føflekkreft.
Dersom legemiddelprodusenten tilbyr en pris som er urimelig høyt, kan helseregionene forhandle om prisen. For immunterapibehandling mot lungekreft har imidlertid ikke forhandlingene ført frem så langt. I en kommentar på nyemetoder.no uttaler Vorland at: "Konsekvensene av å si ja blir for store, fordi det vil gå på bekostning av andre pasientgrupper. Det koster et tresifret millionbeløp bare for dette legemiddelet, og det er penger vi må bruke på andre pasienter. Nå håper vi å få ned prisen ved å gå ut på anbud. Det er flere kreftlegemidler som kommer på markedet framover."
På nettsiden https://nyemetoder.no/ beskrives alle prosessene for alle nye metoder som meldes inn i det Nasjonale systemet for nye metoder. Der ligger også de vurderingene som er gjort av Statens legemiddelverk og Folkehelseinstituttet, samt protokoller med beslutningene som tas i Beslutningsforum.