Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:668 (2015-2016)
Innlevert: 25.02.2016
Sendt: 25.02.2016
Besvart: 03.03.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Det stilles krav om politiattest for personer som arbeider med barn og sårbare grupper. For visse stillinger er det et absolutt krav, mens for andre kan arbeidsgiver utøve skjønn. Jeg får opplyst at behandlingstiden for slike søknader er på 7 uker. Det er frustrerende både av arbeidsgivere og fremtidige arbeidstakere.
Vil statsråden iverksette tiltak for å få ned behandlingstiden, eventuelt ta initiativet til å utvikle kriterier for å kunne prioritere noen søknader fremfor andre?

Begrunnelse

Kravene om politiattest er bl.a. for å beskytte barn og sårbare grupper mot overgrep. Stadig flere yrkesgrupper blir møtt med dette kravet. Det er bra. Vi må gjøre det vi kan for å hindre overgrep mot barn og unge. Ulike yrkesgrupper som har dette kravet er blant annet lærere, personer som har stillinger i barneboliger, støttekontakter, ansatte i hjemmetjeneste, personlige assistententer, brukerstyrte assistenter, ansatte i bofellesskap, ansatte i ungdomsklubber og ulike andre sosiale aktiviteter for barn og utviklingshemmede. Imidlertid må arbeidsgivere utøve skjønn når det gjelder ansettelse og praksis i andre stillinger.
Jeg er kjent med at attføringsbedriftene arrangerer kurs med kyndige veiledere i hvordan man skal forebygge slike overgrep m.m. Attføringsbedriften Trollheim har vært en pioner på dette området og kurser andre attføringsbedrifter og arbeidsgivere fordi det ofte ikke er nok med en mekanisk innhenting av politiattest. Kravet om politiattest må derfor også følges opp aktivt i de enkelte virksomheter. Dette krever imidlertid at også justismyndighetene følger dette opp og arbeider for å få ned saksbehandlingstiden på 7 uker inkludert postgang, eventuelt setter noen kriterier for hvilke søknader som bør behandles først.
Attføringsbedriftene jobber for å få stadig flere personer med nedsatt arbeidsevne i jobb og flere av disse ser på en fremtid i helse og sosialfeltet, i barnehager m.m. eller få annen praksis, men hvor man skal prøve seg i et yrke hvor man kommer i kontakt med barn m.m. Personer på attføring må gjerne vente i måneder og år før man får tilbud om arbeidsrettede tiltak og når man endelig er i gang må man vente ytterligere fordi behandlingen av søknaden om politiattest tar uforholdsmessig lang tid. Offentlig og privat arbeidsgiver har ansvar for å foreta en konkret vurdering for hver enkelt ansettelsesforhold om den aktuelle jobben innebærer krav om politiattest.
Også bemanningbyråer og kommuner har tatt kontakt om store utfordringer knyttet til lang saksbehandlingstid.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Jeg viser til mitt tidligere svar til stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen av 16. desember 2015 om lang saksbehandlingstid for utstedelse av politiattest (jf. spørsmål nr. 320).
Det er igangsatt en rekke tiltak for å få ned saksbehandlingstiden for utstedelse av politiattest. Dette har medført at saksbehandlingstiden er blitt vesentlig redusert. I følge tall fra Politidirektoratet er gjennomsnittlig saksbehandlingstid for utstedelse av politiattest nå under 14 dager.