Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:670 (2015-2016)
Innlevert: 25.02.2016
Sendt: 26.02.2016
Besvart: 07.03.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Vil statsråden sørge for at praksis endres slik at døende pasienter tilkjent menerstatning får utbetalt hele erstatningsbeløpet i en engangssum, også dersom erstatningen ble tilkjent før lovendring om dette trådte i kraft 1. januar 2016?

Begrunnelse

Adresseavisen skrev 19. februar om en døende pasient som er tilkjent menerstatning etter feildiagnostisering av tykktarmskreft. Menerstatningen ble tilkjent rett før lovendring om at pasienter som står i fare for snarlig død skal få utbetalt erstatningen som en engangssum trådte i kraft 1.01.16. Før denne lovendringen ble erstatning også til pasienter som står i fare for snarlig død utbetalt terminvis. Stortinget endret dette fordi det kunne oppfattes som særlig støtende og fordi det er en urimelig tilleggsbelastning for døende pasienter og deres pårørende.
Vedkommende pasient mottar erstatningsbeløpet terminvis og løper dermed en stor risiko for ikke å få utbetalt hele beløpet før sin død. Dette medfører usikkerhet for han, for kone og barn.
Saken er klaget inn til Pasientskadenemda som i svaret skal ha oppgitt at saksbehandlingen kan ta fra noen uker og opp til ett år. Dette fremstår som unødvendig og statsråden bør kunne sørge for en rask avklaring. En slik avklaring bør gjelde alle pasientene dette måtte gjelde. Det er få pasienter i denne gruppen og de er i livets sluttfase i en svært sårbar situasjon.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg har stor forståelse for at det i en situasjon hvor feildiagnostisering har fått fatale konsekvenser, oppleves som en tilleggsbelastning at menerstatningen utbetales som terminbeløp. Jeg er derfor tilfreds med at loven nå er endret.
Loven ble endret med virkning fra 1. januar 2016. Prognoser om forkortet levetid som følge av den ansvarsbetingende hendelsen, skal ikke lenger kunne begrunne terminvis utbetaling av menerstatning etter skadeserstatningsloven § 3-9. Slike prognoser skal heller ikke vektlegges ved utmålingen av menerstatning etter skadeserstatningsloven § 3-2.
Regjeringen foreslo i Prop. 47 L (2015-2015) Endringer i skadeserstatningsloven og voldsoffererstatningsloven (terminvis utbetaling av menerstatning) at lovendringen skulle gjelde for tilfeller der den erstatningsbetingende hendelsen finner sted etter at lovendringen trådte i kraft. Stortinget sluttet seg enstemmig til forslaget, jf. Innst.188 L (2014-2015).
Skjæringstidspunkter vil føles urettferdige for dem som ikke blir omfattet av lovendringer som er til deres fordel. Det vil imidlertid ikke være riktig av meg å oppfordre Norsk Pasientskadeerstatning eller Pasientskadenemnda til å gi lovendringen virkning fra et tidligere tidspunkt enn det Stortinget har bestemt.
Jeg kan uansett ikke instruere Norsk pasientskadeerstatning eller Pasientskadenemnda om lovtolkning, skjønnsutøvelse eller avgjørelse av enkeltsaker. Det følger av forskrift 20. desember 2002 nr. 1625 om Norsk Pasientskadeerstatning og Pasientskadenemnda § 2.