Skriftlig spørsmål fra Hans Fredrik Grøvan (KrF) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:678 (2015-2016)
Innlevert: 26.02.2016
Sendt: 29.02.2016
Besvart: 03.03.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Hans Fredrik Grøvan (KrF)

Spørsmål

Hans Fredrik Grøvan (KrF): Hvorfor får ikke rettskraftig dom i forbindelse med at Oslo tingrett har kjent ugyldig vedtak i UNE om utvisning fra Norge umiddelbar virkning?

Begrunnelse

I forbindelse med prøving av vedtak fattet i UNE, har Oslo tingrett kjent beslutninger om ikke å omgjøre Utlendingsnemndas vedtak ugyldige. I etterkant av en rettskraftig dom, velger UNE å sende ut brev til berørte parter hvor det heter at det ikke er tatt endelig stilling til om UNEs vedtak vil bli omgjort. I stedet heter det at opprinnelig vedtak om utsendelse er gitt utsatt iverksetting.
Selv om det har falt en rettskraftig dom, velger UNE likevel ikke umiddelbart å etterkomme avgjørelsen i Oslo tingrett.
For den som blir berørt av en slik behandling, skapes ny usikkerhet. Det forsinker prosessen med å skaffe seg bolig og arbeid i tillegg til at man skaper et inntrykk av at fortsatt - til tross for en rettskraftig avgjørelse - er ingenting avgjort.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Som statsråd kan jeg ikke gripe inn i enkeltsaker som ikke gjelder grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn. Jeg kjenner heller ikke til den konkrete saken representanten Grøvan beskriver. Ettersom spørsmålet er nært knyttet til en enkeltsak, er det vanskelig å besvare generelt.
Jeg kan likevel si at dersom en domstol har kommet til at en beslutning om ikke å ta en omgjøringsanmodning til følge er ugyldig – noe som synes å være tilfellet i saken representanten beskriver – innebærer ikke dette nødvendigvis at Utlendingsnemndas opprinnelige vedtak er ugyldig. Ugyldighetsgrunnen vil heller ikke nødvendigvis være knyttet til sakens utfall, men kan for eksempel gjelde prosessuelle spørsmål. En dom i utlendingens favør vil derfor ikke i alle tilfeller innebære at selve utlendingssaken får et annet utfall. Men forutsatt at dommen blir rettskraftig innebærer den at UNE blir forpliktet til å behandle saken påny.