Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:684 (2015-2016)
Innlevert: 29.02.2016
Sendt: 29.02.2016
Besvart: 04.03.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Hva slags informasjon har departementet gitt til fylkeskommunene om unge asylsøkeres rett til videregående opplæring, og kan departementet på noe tidspunkt ha gitt feil opplysninger om dette til alle eller noen av fylkeskommunene?

Begrunnelse

TV2 fortalte forrige uke om tre søsken i videregående skolealder som hadde fått beskjed av Troms fylkeskommune om at de ikke ville komme inn på videregående skole før de har oppholdstillatelse. På spørsmål fra TV2 om ungdom mellom 15 og 18 år ikke har rett på videregående opplæring også før de har fått behandlet asylsøknaden, svarte departementet først at dette ikke var tilfelle. Noen timer senere oppklarte imidlertid kunnskapsministeren saken, og slo fast at asylsøkere i videregående skolealder har rett til videregående opplæring. Saken viste en usikkerhet rundt regelverket, både i fylkeskommunene og i departementet. Samtidig er retten til videregående opplæring for asylsøkere svært viktig, både for den enkelte og for at samfunnet skal lykkes med integreringen.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Fra 1. august 2014 fikk ungdom som er over opplæringspliktig alder, men under 18 år, og som søker om oppholdstillatelse fra Norge, rett til grunnskoleopplæring og videregående opplæring, jf. Opplæringsloven §§ 3-1 og 4A-1. Bakgrunnen for bestemmelsen var blant annet at grunnskoleopplæring og videregående opplæring er en så grunnleggende og viktig del av grunnopplæringen i Norge at tilbudet også bør gjelde ungdom mellom 16 og 18 år som er i Norge mens de søker om opphold.
Med større tilstrømming av asylsøkere, vil saksbehandlingstiden for asylsaker bli lengre. Jeg har derfor henvendt meg særskilt til utlendingsmyndighetene for å gjøre oppmerksom på at asylsøkere har denne rettigheten, slik at regelverksinformasjon også kan spres igjennom utlendingsmyndighetenes kanaler. [1]
Når det gjelder regelverket er det Fylkesmannen som informerer og rettleder kommunene og fylkeskommunene. Departementet har informert fylkeskommunene om unge asylsøkeres rett til videregående opplæring i henhold til vanlig praksis, blant annet blir alle forslag til lovendring lagt på regjeringen.no, kunngjort i Norsk Lovtidende og sendt på offentlig høring. Fylkeskommunene er alltid på listen over høringsinstanser. Informasjon om regelverket finnes også på Utdanningsdirektoratet sin hjemmeside.[2]
Jeg vil understreke at skoleeier, dvs. kommuner og fylkeskommuner, til enhver tid er forpliktet til å følge gjeldende rett, blant annet opplæringsloven.
Departementet har ikke gitt feil opplysninger om unge asylsøkeres rett til videregående opplæring til fylkeskommunene.