Skriftlig spørsmål fra Karianne O. Tung (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:696 (2015-2016)
Innlevert: 02.03.2016
Sendt: 02.03.2016
Besvart: 08.03.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Karianne O. Tung (A)

Spørsmål

Karianne O. Tung (A): Når kan Stortinget forvente å behandle bompengeproposisjonene for strekningen E6 Vindåsliene-Korporals Bru?

Begrunnelse

Prosjektet E6 Vindåsliene- Korporals Bru har en total kostnad på ca. 1,5 milliarder kroner, og skal delvis finansieres av bompenger. I forslag til statsbudsjett for 2016 (Prop. 1 S 2015-2016) står det:

"Regjeringen tar sikte på at forslaget om delvis bompengefinansiering av prosjektet blir lagt fram til Stortinget i løpet av 2016."

Det er under forutsetning av positivt vedtak i Stortinget lagt til grunn at arbeidene kan starte i 2016 i henhold til uttalt framdriftsplan. Dette betinger imidlertid at Stortinget må behandle bompengeproposisjonen i løpet av vårsesjonen 2016. Får ikke Stortinget behandlet proposisjonen for strekningen i løpet av våren vil arbeidene blir forsinket.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Strekningen E6 Vindåsliene – Korporalsbrua er viktig å få utbedret, og prosjektet for utbedring av veien har høy oppmerksomhet hos meg. Jeg har ved flere anledninger vært på strekningen, både i møte med Statens Vegvesen og lokale politikere.
Reguleringsplanen for den nordlige delen av prosjektet E6 Vindåsliene – Korporalsbrua ble vedtatt av Midtre Gauldal kommune i januar 2016. Det er lagt opp til lokalpolitisk behandling av forslag til bompengeopplegg for prosjektet i løpet av våren 2016.
På grunn av kostnadsøkninger er Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet i dialog om hvilke forutsetninger som skal legges til grunn for finansieringsopplegget. Etter den lokalpolitiske behandlingen av bompengeopplegget skal det gjennomføres ekstern kvalitetssikring av prosjektet (KS2). Straks det er gjennomført vil Samferdselsdepartementet håndtere saken og forelegge den for Stortinget, og jeg tar sikte på at det skjer i løpet av høsten 2016.
Med en fremdrift som skissert over, vil det kunne bli anleggsstart tidlig i 2017.