Skriftlig spørsmål fra Janne Sjelmo Nordås (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:733 (2015-2016)
Innlevert: 10.03.2016
Sendt: 11.03.2016
Besvart: 18.03.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Janne Sjelmo Nordås (Sp)

Spørsmål

Janne Sjelmo Nordås (Sp): Når kan vi forvente at rapporten blir lagt frem?

Begrunnelse

I behandlingen av Dokument 8:77 S (2014–2015)opplyste statsråden følgende til komiteen i brev datert 16.april 2015:

"Samferdselsdepartementet er i ferd med å avslutte arbeidet med en rapport om konkurranse og globalisering i sivil luftfart generelt, og utfordringene dette skaper for norsk luftfart spesielt. Rapporten er planlagt lagt fram våren 2015, og den vil etter planen bli sendt på offentlig høring. Framfor å ta stilling til spørsmålet om en egen stortingsmelding om luftfart nå, ønsker jeg å vurdere spørsmålet i lys av kommentarer og innspill i høringen."

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Samferdselsdepartementets høringsnotat om globalisering og økt konkurranse i sivil luftfart ble publisert 14. mars 2016. Publiseringen var samordnet med Arbeids- og sosialdepartementets høring av presisering i utlendingsforskriften.
Samferdselsdepartementets høringsnotat omhandler blant annet en kartlegging av luftfartsnæringen i Norge og av lønns- og arbeidsvilkår i nasjonal og internasjonal luftfart, samt handlingsrommet i myndighetenes rammevilkår.