Skriftlig spørsmål fra Kjell-Idar Juvik (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:738 (2015-2016)
Innlevert: 10.03.2016
Sendt: 11.03.2016
Besvart: 17.03.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kjell-Idar Juvik (A)

Spørsmål

Kjell-Idar Juvik (A): 11. januar 2017 stenges FM-båndet i Nordland. I løpet av året skal resten av landets FM-sendere stenges. I dag styres Flyalarmen via FM båndet.
Vil det være på plass alternativ bærer av signalet som utløser disse sirenene innen stengingsdato?

Begrunnelse

I dag går landets 1250 flyalarmanlegg via signaler fra FM-nettet.
Denne alarmen gir som kjent beskjed om "viktig melding - lytt på radio."
I 2017 skal alle disse FM-senderne slukkes. Først ute er Nordland som stenges ned 11. januar 2017, samme dag er det testing av varslingsanleggene (2. onsdag i januar), men disse vil da ikke virke i Nordland, om ikke disse blir oppdatert innen denne datoen.
Via oppslag i NRK Nordland er jeg kjent med at det ikke er budsjettert med midler til modernisering av disse systemene i 2016. Stemmer dette?
evt. når vil dette komme på plass. I løpet av 2017 vil dette berøre hele landet, da alle FM-senderne skal være slukket i løpet av 2017.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Varsling av befolkningen ved nasjonale kriser skjer gjennom Sivilforsvarets tyfoner og informasjon i massemedia (Viktig melding – Lytt på radio). De om lag 1250 tyfonene er utplassert i byer og tettsteder.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet levert en utredning av ulike typer varslingssystemer.
DSB vurderer pr i dag tyfonanleggene som det mest robuste systemet for varsling av store befolkningsgrupper over store områder ved alvorlige sikkerhetspolitiske kriser og andre hendelser, og anbefaler i utredningen at varsling primært bør skje ved bruk av Sivilforsvarets tyfonanlegg gjennom samspill med massemedia.
Jeg er opptatt av at vi skal har et velfungerende nasjonalt befolkningsvarslingssystem, og DSBs anbefaling er til vurdering. Jeg er imidlertid opptatt av at vi i denne sammenheng er åpen for en prinsipiell drøfting av videreføring av tyfonene, og at befolkningsvarsling basert på meldingsformidling i de offentlige mobilnettene tas med i vurderingen.
Jeg vil følge opp dette overfor Stortinget på egnet måte.