Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:750 (2015-2016)
Innlevert: 14.03.2016
Sendt: 14.03.2016
Besvart: 18.03.2016 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Mener statsråden at norsk arbeidsmiljølov omfatter alle sysselsatte personer og alt arbeid i Norge som hverken er unntatt i lovens § 1-2 andre ledd eller i tilhørende forskrift om unntak fra arbeidsmiljøloven for visse typer arbeid og arbeidstakergrupper, og åpner norsk lov for at utenlandske arbeidstakere kan bo og jobbe i Norge i flere år uten at deres arbeidsgiver eller norske myndigheter registrerer vedkommende i Aa-registeret?

Begrunnelse

Det kan tenkes at ikke-norske personer oppholder seg i Norge over et lengre tidsrom som følge av at disse utfører arbeid for utenlandskregistrerte selskaper som driver virksomhet i Norge. Videre at disse personene ikke registreres i Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret ved at disse ikke er tildelt et norsk personnummer / D-nummer samtidig som lønnsutbetalinger går til bankkonto hos banker utenfor Norge. Slik blir disse personene hverken «fanget» opp av Arbeids- og velferdsetaten, Skatteetaten, Statistisk sentralbyrå, kemneren, Politiet eller Arbeidstilsynet.

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: Jeg forstår spørsmålet dithen at det særlig knytter seg til utenlandske arbeidstakere som utfører arbeid i Norge for et utenlandskregistrert selskap.
Arbeidsmiljøloven gjelder som utgangspunkt for alle arbeidsforhold i Norge, med enkelte unntak. Dersom et arbeidsforhold har tilknytning til flere land, for eksempel hvor arbeidstakeren utfører arbeid i Norge for utenlandsk arbeidsgiver, kan det være tale om utsending av arbeidstakere, dvs. midlertidig utsending av arbeidstakere i forbindelse med tjenesteyting. I så fall gjelder utsendingsregelverket, som gir en rekke regler etter norsk rett anvendelse for arbeidsforholdet. For andre arbeidsforhold med tilknytning til flere land, vil det være et spørsmål om hvilket lands rett som skal gjelde, og det må avgjøres konkret hvilke lands lovgivning som skal legges til grunn for arbeidsforholdet i forbindelse med at arbeidstaker utfører arbeid i Norge.
Utgangspunktet er at enhver arbeidsgiver som benytter seg av arbeidstaker for utførelse av arbeid i Norge skal rapportere sine arbeidstakere til Aa-registeret. Dette følger av folketrygdloven.
Selvstendig næringsdrivende, frilansere og oppdragstakere som ikke regnes som arbeidstakere, kan utføre jobb i Norge uten at de skal registreres i Aa-registeret. Dette gjelder uavhengig om vedkommende er norsk eller utenlandsk statsborger.
Utenlandske oppdragstakere (arbeidsgivere) som har tatt oppdrag for næringsdrivende eller offentlige organer, og som for eksempel har tatt med seg ansatte fra hjemlandet for å utføre oppdrag i Norge, skal ikke registrere sine ansatte i Aa-registeret. Disse skal rapporteres til Sentralskattekontoret for utenlandssaker. Selv om disse arbeidstakerne ikke registreres i Aa-registeret, er inntekten og arbeidsforholdet deres likevel rapporteringspliktig til norske myndigheter ved Skatteetaten. Dette følger av ligningsloven.
Som det fremgår av det ovennevnte, finnes det personer som utfører arbeid i Norge, men som ikke er registreringspliktige til Aa-registeret.