Skriftlig spørsmål fra Anders B. Werp (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:766 (2015-2016)
Innlevert: 16.03.2016
Sendt: 16.03.2016
Besvart: 30.03.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Anders B. Werp (H)

Spørsmål

Anders B. Werp (H): Hvordan vurderer statsråden betydningen av at politimestrene i de nye politidistriktene er fysisk samlokalisert med operasjonssentralen, og hvordan vektlegger statsråden betydningen av å samlokalisere alle de tre nødetatene slik som i Drammen?

Begrunnelse

I Drammen har de tre nødetatene vært samlokalisert i flere år. Resultatene og erfaringene er svært gode. Det har gitt bedre samvirke mellom brann, politi og helse. Det har gitt publikum en effektiv tjeneste. Og tryggheten og sikkerheten er blitt bedre. Nylig utførte analyser viser at politiets responstid ved 112-sentralen i Drammen er redusert med 3,5 minutter ved trippelhendelser. Dette kan utgjøre en kritisk forskjell når det gjelder utfall av hendelsen.
Dette er i tråd med nærpolitireformens målsetting.
Det er samtidig mange spørsmål knyttet til hvordan disse gode resultatene kan videreføres som følge av beslutningen om at politimesteren skal ha hovedsete i Tønsberg, med tilsvarende flytting av politiets operasjonssentral. Derfor er det av betydning å klargjøre forutsetningene og målsettingen for denne viktige prosessen. I Nordland ser man at politimesteren ikke er fysisk samlokalisert med den nyetablerte og samlokaliserte nødmeldesentralen. For Drammen forutsetter undertegnede at det foreligger en risiko/konsekvensanalyse som belyser hvordan kvaliteten i tjenesten blir ivaretatt ved flytting.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Gjennom arbeidet med Nærpolitireformen følger det av avtalen mellom regjeringspartiene og Venstre, samt det brede forliket i Stortinget at operasjonssentralen til politiet og nødmeldingssentralen til brann- og redningsetaten skal samlokaliseres. Det skal samtidig legges til rette for at AMK kan delta i samarbeidet der det ligger til rette for det. Jeg legger til grunn at helse/AMK vurderer dette i de enkelte tilfellene, men som ansvarlig for politiet og for brann- og redningsetaten, håper jeg at AMK vil bli med på slik samlokalisering i stor grad og dra nytte av de gode erfaringene vi har med slik samlokalisering allerede.
Ved at de tre nødetatene har hver sine nødmeldingssentraler, men i mange tilfelle skal yte hjelp sammen, er vi avhengige av at de uten unødig tidsbruk er i stand til å dele informasjon seg imellom og samordne innsats. Samlokalisering av de tre nødetatenes nødmeldingssentraler og sammenfallende geografiske virkeområder vil bidra til at nødmeldingstjenesten kan sikre at befolkningen får rask og riktig hjelp i nødsituasjoner. Dette samsvarer med konklusjonene fra Nasjonalt nødmeldingsprosjekt.
Regjeringen har vært opptatt av behovet for å forbedre nødmeldingstjenesten helt siden vi overtok i 2013 og følger nå opp konklusjonene fra Nasjonalt nødmeldingsprosjekt.
Vi skal blant annet tilpasse de geografiske grensene for brannvesenets 110-sentraler, slik at de er sammenfallende med grensene til de nye politidistriktene.
Som oppfølging av Nærpolitireformen fremgår det i oppdragsbrev til Politidirektoratet at politidistriktets operasjonssentral skal lokaliseres på samme geografiske sted som administrasjonsstedet og det presiseres at lokaliseringen skal legge til rette for tett og god samhandling mellom politimesteren, dennes stab og operasjonssentralen.
Videre i oppdragsbrevet står det at politiets operasjonssentraler skal samlokaliseres med brann- og redningsvesenets nødmeldingssentraler, og det skal legges til rette for en samlokalisering med helsetjenestens AMK-sentraler. For å sikre effektene av samlokalisering skal nødmeldingssentralene lokaliseres vegg-i-vegg i samme etasje. Det skal legges til rette for å kunne etablere stab i tilknytning til operasjonssentralen.