Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:809 (2015-2016)
Innlevert: 30.03.2016
Sendt: 30.03.2016
Besvart: 05.04.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Lise Christoffersen (A)

Spørsmål

Lise Christoffersen (A): Ved ulike anledninger har undertegnede i Stortinget reist spørsmålet om bruken av kommunale beredskapsråd i arbeidet med å forebygge og avdekke vold i nære relasjoner. Statsråden har svart positivt på disse innspillene.
Kan statsråden redegjøre for status i dette arbeidet fra regjeringens side?

Begrunnelse

Vold i nære relasjoner rammer først og fremst enkeltpersoner som utsettes for denne typen forbrytelser. De har krav på samfunnets beskyttelse. Vold i nære relasjoner utgjør også et stort samfunnsproblem, som det kreves både utdanning, bevissthet om og tverrfaglig samarbeid for å forebygge og avdekke. Det er viktig at ressursene finner hverandre på tvers. Vold i nære relasjoner forebygges antakelig best lokalt. Vold i nære relasjoner bør derfor bli en hovedoppgave for kommunale beredskapsråd. Der sitter representanter for ledelsen i alle relevante etater, både i stat, fylke og kommune. Beredskapsrådenes oppgave er nettopp å kartlegge omfanget av uønskede hendelser, avdekke svakheter, tette huller i samarbeidet, fylle på ved manglende kompetanse, forberede seg på aksjon når uønskede hendelser skjer, og sist, men ikke minst, forebygge gjennom systematisk og løpende samarbeid.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Jeg er glad for at representanten Christoffersen og jeg har et felles engasjement i arbeidet mot vold i nære relasjoner. Slike overgrep er et sektorovergripende problem og et særlig temaområde som kommunen må sikre helhetlige tiltak overfor. Som representanten viser til, har jeg stilt meg positiv til at vold i nære relasjoner bør kunne være en oppgave for kommunenes beredskapsråd.
Regjeringen prioriterer bekjempelsen av slik kriminalitet høyt. Vi arbeider kontinuerlig og systematisk for å forebygge denne volden, for å styrke utsattes rettssikkerhet og for at hjelpen de utsatte får, er kunnskapsbasert og godt koordinert.
I denne forbindelse kan jeg informere om at jeg nettopp har sendt et brev til alle landets kommuner der jeg oppfordrer til at de lokale beredskapsrådene mobiliseres i kampen mot vold i nære relasjoner.
Dette vil blant annet innebære gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser, som skal bidra til å sette kommunen i stand til å utarbeide gode planer for hvordan slike saker kan forebygges. Slikt arbeid innebærer at det må kartlegges hvordan saker avdekkes og håndteres. Kompetansen hos kommunens ansatte må heves, og det må komme på plass gode, formelle rutiner for samarbeid mellom involverte aktører både i og utenfor kommunen.
Jeg påpeker også at oppfølging i beredskapsråd må ses i sammenheng med de lovpålagte kravene til kommunene i lov om kommunale krisesentertilbud, utarbeidelse og gjennomføring av lokale handlingsplaner, og samarbeid i Politiråd og SLT-ordningen.
Jeg vedlegger brevet om beredskapsråd og vold i nære relasjoner som jeg har sendt til kommunene.