Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:820 (2015-2016)
Innlevert: 31.03.2016
Sendt: 31.03.2016
Besvart: 06.04.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Muligheten for betinget dom på narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) er blitt et permanent alternativ til ubetinget fengselsstraff for tunge rusmiddelavhengige. Ordningen skal utvides til å gjelde hele landet. Ved oppstart av prøveprosjektet i 2006 var det forventet ca. 100 ND dommer årlig. Det har blitt ca. 1/4 og kun 30 dommer i 2015.
Hvilke forventninger har ministeren til antall ND dommer, og hvilke tiltak blir satt inn for at flere får denne rehabiliteringsmuligheten og dermed forebygge ny kriminalitet?

Begrunnelse

Formålet med betinget dom på narkotikaprogram med domstolkontroll (ND) er å forebygge ny kriminalitet og fremme domfeltes rehabilitering for relativt tunge narkotikamisbrukere som er gjengangere i straffeapparatet.
I evalueringen av prøveprosjektet kom det frem at 34 % fullførte, mens tilsvarende gjennomføringsgrad i behandlingsinstitusjon for tunge rusmiddelavhengige er på 20-30 %. De som dropper ut er hovedsakelig personer med tyngre sammensatt problematikk.
Ved oppstart i 2006 i Oslo og Bergen, ble det forventet ca. 100 ND dommer årlig. Det har helt fra oppstart kun vært ca. en fjerdedel og i 2015 ble det 30 nye ND dommer, derav 17 i Bergen og 13 i Oslo. Det er strenge krav for å komme med i ordningen, blant annet krav om fast bopel har vært en utfordring.
En av grunnene til det lave tallet kan også være stor turn- over av politijurister som ikke er godt nok kjent med ordningen.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Regjeringen er opptatt av å styrke innsatsen for mennesker med rusproblemer. Regjeringen la derfor fram en ny opptrappingsplan for rusfeltet i november 2015 (Prop.15 S (2016-2020). Utvidelse av ordningen med narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) er et viktig tiltak i planen. Regjeringen prioriterte derfor å utvide prøveordningen i Bergen og Oslo til å bli landsdekkende allerede i budsjettet for 2016. Det er et viktig grep med tanke på å nå alle som er i målgruppen for ordningen.
ND er en straffereaksjon. Det er derfor knyttet usikkerhet til nøyaktig hvor stort antall ND-dommer som vil bli avsagt på landsbasis i fremtiden. Det har siden oppstarten i 2006 blitt avsagt 260 ND-dommer til sammen i Oslo og Bergen, dvs. i snitt 26 hvert år. Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) har estimert at antall deltakere på programmet etter hvert vil ligge på mellom 150 og 175 til enhver tid.
Det er som representanten er opptatt av viktig å forankre ordningen i domstol og politi/påtale og å drive omfattende informasjon og opplæring. Jeg vil derfor følge opp at KDI gjennomfører slike tiltak. Jeg har fått opplyst at KDI har etablert et tett og forpliktende samarbeid med Riksadvokaten, Domstolsadministrasjonen, Helsedirektoratet og Fylkesmannen i Hordaland (opplæring).