Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:826 (2015-2016)
Innlevert: 31.03.2016
Sendt: 01.04.2016
Besvart: 08.04.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Vil regjeringa innføre krav om kommunale akuttplassar og betalingsplikt for utskrivingsklare pasientar innan tverrfagleg spesialisert rusbehandling og psykisk helsevern allereie frå 1. januar 2017, kor mange nye bustadar og bustadstilbod manglar/må opprettast i kommunane i år for å ta imot dei utskrivingsklare pasientane frå nyttår, kor mange nye årsverk må opprettast for å sikre eit forsvarleg fagleg tilbod i kommunane og kor mykje vil dette koste kommunesektoren?

Begrunnelse

Viser til dokument nr.15:718(2015-2106), svar på skriftleg spørsmål frå underteikna på om regjeringa har oversikt over kor mange bustader som manglar nasjonalt til pasientar som er under behandling i psykisk helsevern og tverrfagleg spesialisert rusbehandling. I svaret frå statsråden kom det ikkje noko konkret svar på dette. Samstundes er det regjeringa sin plan å innføre betalingsplikt for utskrivingsklare pasientar innan rus og psykisk helse i 2017. Bustad er den fremste faktoren som i dag hindrar utskriving til kommunane. Innføring av batalingsplikt og oppretting av kommunale akuttsenger innan rus - og psykiatri allereie i januar 2017 vil etter spørsmålsstillaren sitt syn vere fagleg og politisk uansvarleg dersom det skjer utan at kommunane har hatt sjanse til å bygge ut sitt tilbod i forkant.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Regjeringen har varslet innføring av betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter innen tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) og psykisk helsevern tidligst fra januar 2017 i Meld. St. 26 (2014–2015) og Prop. 1 S. (2015–2016). I de samme dokumentene er det varslet at en plikt til øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunene for psykisk helse og rus vil innføres fra 2017.
Da betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter innen somatikk ble innført i 2012, fikk kommunene overført midler til sitt rammetilskudd. 1. januar 2016 fikk kommunene en lov-pålagt plikt til å tilby øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Også med denne ordningen ble midler til dette innlemmet i kommunenes frie inntekter. Den enkelte kommunene kan selv vurdere hvordan de overførte midlene skal benyttes.
Den plikt kommunene nå har fått til å sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgs-tjenester til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp gjelder som kjent kun for pasienter med somatisk sykdom. For meg er det viktig at vi raskest mulig sikrer at alle pasienter får bedre hjelp. Det kan ikke være slik at noen blir ekskludert fra et kommunalt døgntilbud på grunn av psykisk helse- og rusproblemer. Det er heller ikke akseptabelt at pasienter blir boende i spesialisthelsetjenesten i måneder etter at de er ferdigbehandlet, mens de venter på et kommunalt botilbud. Dette er ikke bra for disse pasientene, og betyr samtidig at andre må vente lengre på behandlingstilbud. Jeg mener det derfor er behov for å innføre betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter også for disse gruppene. Disse virkemidlene skal, nå som tidligere, støtte målene om bedre arbeidsfordeling mellom kommuner og helseforetak, gode pasientforløp og kostnadseffektive løsninger.
Representanten spør hva som skal til for å sikre et faglig forsvarlig tilbud i kommunene i form av botilbud og årsverk, og hva dette vil koste kommunesektoren. Kommunene har allerede en udiskutabel plikt til å yte nødvendige og forsvarlige tjenester til alle som bor i kommunen. Det inkluderer selvsagt også brukere med psykiske helse- eller rusproblem. En betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter innen psykisk helse og rus vil ikke rokke ved dagens ansvars-fordeling eller kravet til forsvarlighet i tjenestetilbudet, og innebærer heller ingen endringer i pasient- og brukerrettighetene. Plikten til et øyeblikkelig hjelp døgntilbud vil være en ny plikt. Som ved innføring av disse ordningene innen somatikk, vil midler følge med når ordningene inntrer. Jeg tar sikte på å omtale videre prosess knyttet til disse ordningene, herunder de økonomiske konsekvensene, i årets kommuneproposisjon.