Skriftlig spørsmål fra Marianne Aasen (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:828 (2015-2016)
Innlevert: 31.03.2016
Sendt: 01.04.2016
Besvart: 08.04.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Marianne Aasen (A)

Spørsmål

Marianne Aasen (A): På hvilken måte kan statsråden sikre at søkere som har tatt videregående skole i utlandet og dermed har utenlandsk vitnemål får delta i samordna opptak på likeverdig vis som de med norsk vitnemål?

Begrunnelse

Mange ungdommer velger åta deler av utdannelsen sin i utlandet, noe som er positivt i et internasjonalt perspektiv. For å sikre at dette ikke går ut over videre skolegang må det finnes gode omgjøringstabeller. Det bør være slike tabeller for alle OECD-land, og de bør være av en slik kvalitet at vurderer nivået så likt som mulig. Det har vært flere eksempler på at det mangler omgjøringstabeller for land som Canada og Belgia, noe som er uheldig.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Samordna opptak har siden 2007 hatt stor oppmerksomhet på å utarbeide offisielle omregningstabeller for søkere som har sin videregående opplæring fra utlandet.
Da jeg overtok Kunnskapsdepartementet høsten 2013 var altså arbeidet med å utarbeide omregningstabeller godt i gang, men det manglet fortsatt tabeller for flere land. Med grunnlag i henvendelser fra bl.a. søkere som hadde vitnemål fra videregående opplæring fra Canada, ba jeg Samordna opptak om å intensivere dette arbeidet samtidig som de fikk tilført ekstra midler til dette.
Det foreligger pr i dag omregningstabeller for mer enn 60 land. For mange land er det utarbeidet flere tabeller. For Canada er det for eksempel nå utarbeidet tabeller for fem av de 11 provinsene. For Australia er det utarbeidet omregningstabeller for tre av delstatene. Totalt foreligger det omtrent 100 omregningstabeller.
Samordna opptak har opplyst at de hvert år mottar søknader fra 3-4 søkere med videregående opplæring fra Belgia, og at det nå også foreligger en omregningstabell for Flandern i Belgia. Arbeidet med å utarbeide nye omregningstabeller fortsetter, samtidig som det også er viktig å ha fokus på endringer i de landene som det allerede er utarbeidet tabeller for.
Søkere med opptaksgrunnlag fra utlandet konkurrerer i utgangspunktet på like fot med norske søkere. Dette gjelder også for de søkerne som har utdanning fra land hvor det ikke foreligger omregningstabeller. For slike søkere utarbeider Samordna opptak egne notater som institusjonene legger til grunn ved vurdering av søknadene.
Jeg er enig med representanten Aasen om at det er viktig å ha gode systemer for opptak til norsk høyere utdanning for søkere med videregående opplæring fra utlandet. Jeg vil derfor sørge for at Samordna opptak viderefører arbeidet med utvikling og vedlikehold av omregningstabeller.