Skriftlig spørsmål fra Rigmor Andersen Eide (KrF) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:860 (2015-2016)
Innlevert: 06.04.2016
Sendt: 06.04.2016
Besvart: 07.04.2016 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Rigmor Andersen Eide (KrF)

Spørsmål

Rigmor Andersen Eide (KrF): I Sunnmørsposten 6. april 2016 fremgår det at en person som er permittert får redusert dagpengeutbetaling på grunn av at han og hans kone er fosterforeldre. Det er i dag et stort behov for fosterforeldre, og det er derfor nødvendig at fosterforeldre ikke skal komme økonomisk dårligere ut.
Vil statsråden vurdere å endre regelverket slik at fosterforeldre ikke mister inntekt ved permittering?

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: Regjeringen er opptatt av å gi gode rammebetingelser, veiledning og støtte til familier som påtar seg det viktige ansvaret det er å være fosterforeldre. Barne- og likestillingsministeren har nylig levert en stortingsmelding om dette tema.
Dagpenger skal gi delvis dekning for bortfall av arbeidsinntekt på grunn av arbeidsløshet. For å ha rett til dagpenger må man ha tapt arbeidsinntekt og arbeidstiden må være redusert med minst 50 prosent. Det er også et vilkår at man er reell arbeidssøker, dvs. aktiv arbeidssøker og disponibel for ethvert jobbtilbud, hvor som helst i landet.
Dagpengene blir gradert (avkortet) forholdsmessig etter antall arbeidede timer. For dagpengemottakere som arbeider mer enn 50 prosent av vanlig arbeidstid, faller dagpengene helt bort. Som hovedregel skal alle timer med lønnet og ulønnet arbeid føre til reduksjon i utbetaling av dagpenger. Fosterhjemsgodtgjørelsen består av arbeidsgodtgjørelse og utgiftsdekning. Arbeidsgodtgjørelsen blir utbetalt som lønnsinntekt. Det betyr at dagpengene graderes mot denne inntekten ved at den omregnes til arbeidstimer, basert på høyeste avlønning for barnehageassistenter i kommunen. Hvor mange timer dette utgjør per meldeperiode avhenger av størrelsen på godtgjøringen og barnehageassistentlønnen i vedkommende kommune.
Den økonomiske godtgjørelsen til fosterforeldrene skal gjenspeile den innsatsen de gjør ved å påta seg et omsorgsoppdrag for samfunnet. Godtgjørelsen er pensjonsgivende, skattepliktig inntekt. Fordelen med dette er at den dermed også gir opptjening til dagpenger og andre trygdeytelser. Fosterhjemsforeningen har lenge vært opptatt av at godtgjørelsen de mottar skal gi rett til opptjening av trygderettigheter og pensjon. På den annen side betyr dette at et oppdrag som fosterforeldre kan føre til at fosterforeldre som blir arbeidsledig eller permittert fra annet arbeid, ikke får eller kun får graderte dagpenger.
Å være fosterforeldre har i liten grad karakter av å være ordinært lønnsarbeid. Oppgaven oppfattes mer på linje med å ta seg av egne barn, enn som et ordinært arbeid. Jeg forstår derfor at mange kan reagere på at dagpengene blir avkortet og i noen tilfeller faller helt bort som følge av at arbeidsløse eller permitterte har påtatt seg oppdrag som fosterforeldre. Jeg ser at graderingsreglene kan virke urimelig, men det er som nevnt, både fordeler og ulemper ved at arbeidsgodtgjørelsen blir regnet som pensjonsgivende inntekt.
Generelt er det lite ønskelig å gi særregler for enkeltgrupper. Både fordi det er krevende å begrunne noen enkeltgruppers særbehov fremfor andres, og fordi unntak generelt fører til et mindre oversiktlig regelverk. Unntak øker også risikoen for uthuling av de grunnleggende vilkårene i dagpengeordningen, bl.a. om tap av arbeid og inntekt og om å være fullt disponibel for arbeidsmarkedet.
Regjeringen har signalisert at den vil gå gjennom de ulike inntektssikringsordningene i folketrygden, med sikte på at det skal lønne seg å arbeide. En del av dette vil omfatte en generell gjennomgang av graderingsreglene, som også kan få betydning for fosterforeldre.