Skriftlig spørsmål fra Abid Raja (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:876 (2015-2016)
Innlevert: 07.04.2016
Sendt: 08.04.2016
Besvart: 21.04.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Abid Raja (V)

Spørsmål

Abid Raja (V): Hva vil statsråden gjøre for å øke trafikksikkerheten for syklister langs E18 vest for Oslo i påvente av ny sykkelvei og sykkelekspressvei som skal bygges som del av en fornyelse av E18?

Begrunnelse

Sykkelandelen i Akershus er i dag bare 3 %. Akershus fylkeskommune har i sin sykkelstrategi vedtatt at sykkelandelen skal øke til 8 %. Et av områdene hvor potensialet for økt bruk av sykkel som transportmiddel til jobb og andre daglige gjøremål er veldig stort er mellom Sandvika og Oslo, langs E18. Syklistenes landsforening peker på en rekke punkter langs denne traseen som er trafikkfarlige, blant annet på Høvik og på Lysaker-lokket. Oppgradering av denne sykkeltraseen er statens ansvar, ettersom den ligger langs E18.
Dette gjelder f.eks. krysset innkjøring Sandviksveien 120/Sandviksveien. Syklistene som ferdes vestover må krysse Sandviksveien i rushtrafikken og både de og syklistene som sykler østover må gjennom en meget krapp kurve i stikkveien med fare for sammenstøt med både biler og motgående sykkeltrafikk, og det har vært alvorlige ulykker her.
På rundkjøring Høvik vestenden av Markalléen må syklister i begge retninger passere rundkjøring med trafikk som kjører av fra E18 samt «snik»-trafikk som køer i Markalléen om ettermiddagen. Da den nye rundkjøringen ble prosjektert ba vi SVV om å sørge for at toveis G&S vei ble lagt på nordsiden av veien mellom Høviklokket og forbi rundkjøringen men dette ble ignorert og det burde være innlysende at det er en uforsvarlig løsning å blande sykkel- og biltrafikk. Her har det allerede skjedd sammenstøt mellom syklist og lastebil. I tillegg står det biler i sykkelfeltet som venter på å komme inn til bensinstasjonen ST!, de blokkerer også for sikten når det gjelder biler som kjører ut fra stasjonen, spesielt utfordrende er det søndag kveld og mandag morgen pga. lavpris-tilbud på drivstoff.
På Lysakerlokket er det en dobbel rundkjøring som sykkeltrafikken mellom hovedåren Prof. Kohtsvei og sykkelbroen over Lysakerelven må krysse. Her skjedde en ulykke. Med 5 armer og to kjørefelt er rundkjøringen meget uoversiktlig.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Sykkelruten langs E18 i Bærum er mye brukt av jobb-syklister som har sin arbeidsplass i Lysaker/Fornebu-området og Oslo vest. Det er det parallelle fylkesvegnettet som er definert som E18-rute for syklister i Bærum. Antallet syklister på hele eller deler av denne ruten vil ventelig øke i årene framover siden potensialet for sykling er stort, og sykkelvegnettet utbedres kontinuerlig.
I kommunedelplanen for ny E18 gjennom Bærum og forslaget til reguleringsplan på strekningen Lysaker – Ramstadsletta som Statens vegvesen nå utarbeider, legges det opp til en høystandard, sammenhengende sykkelveg med bredde og utforming som vil innebære et tilbud til syklister utover det som vanligvis bygges i dag - en såkalt sykkelekspressvei. En slik løsning vil sikre god framkommelighet og trafikksikre løsninger for syklistene i denne korridoren.
Det er riktig at dagens tilrettelegging for syklister langs E18 vest for Oslo verken er fullstendig sammenhengende eller har tilfredsstillende standard over alt. Syklistene må blant annet ferdes gjennom noen kryssområder med til dels mye biltrafikk. Dette fordrer ekstra aktsomhet, både blant syklister og bilister, og et godt samspill mellom trafikantgruppene. Statens vegvesen har derfor gjennomført flere tiltak de senere år for å bedre trafikksikkerheten og framkommeligheten for syklister langs E18.
Det finnes ikke politiregistrerte ulykker langs sykkelruten mellom Sandvika og Oslo der syklister har blitt alvorlig skadd de seneste fem årene. Statens vegvesen er imidlertid klar over at det har skjedd noen ulykker med alvorlig og lettere skadeforløp som ikke er registrert, og at det fortsatt er behov for tiltak for å redusere ulykkesrisikoen.
Statens vegvesen har derfor i samarbeid med Bærum kommune, nylig foretatt en gjennomgang av de forskjellige ulykkene på strekningen med tanke på å gjennomføre såkalte strakstiltak også på de omtalte punktene i spørsmålet (begrunnelsen) - dvs. enkle tiltak som ikke fordrer omfattende planlegging og investeringer. Aktuelle tiltak i en slik sammenheng kan være siktutbedring, bedret skilting og oppmerking i vegbanen samt breddeutvidelse på enkelte punkter.
Videre er jeg kjent med at det i Statens vegvesens handlingsprogram for perioden 2014-2017 også er prioritert en noe større utbedring av forholdene for syklister og fotgjengere langs Prof. Kohts vei øst i Bærum.