Skriftlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:886 (2015-2016)
Innlevert: 08.04.2016
Sendt: 08.04.2016
Besvart: 15.04.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Lene Vågslid (A)

Spørsmål

Lene Vågslid (A): Hvilke konkrete tiltak vil justisministeren iverksette for å øke antallet kvinnelige ledere med politiutdanning i Politidirektoratet?

Begrunnelse

I dag er ingen av sjefene i politidirektoratet kvinner med politifaglig bakgrunn. Av de 32 lederne er åtte kvinner (25 %), men ifølge opplysninger fra Politidirektoratet. Ingen av topplederne har heller minoritetsbakgrunn, ifølge ABC Nyheter.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Jeg vil innledningsvis understreke at jeg er svært opptatt av å øke andelen av kvinnelige ledere i alle deler av politiet, også i Politidirektoratet. Per 11. april i år er det 47 % kvinner ansatt i Politidirektoratet. Videre er 10 av 32 ledere med personalansvar kvinner, men kun én av disse har politiutdanning. Av 11 nye ledere ansatt i Politidirektoratet den senere tiden, er seks kvinner. Dette viser at man har et forbedringspotensial for å oppnå større grad av jevnlig fordeling mellom kvinnelige og mannlige leder.
Spørsmålet gjelder spesifikt rekruttering av kvinnelige ledere med politiutdanning, dvs. et krav om en utdannelsesbakgrunn som primært kan rekrutteres fra egen etat. Spørsmålet må derfor ses i sammenheng med hva som gjøres for å rekruttere kvinner til politiutdanning generelt og rekruttering av kvinnelige ledere til politietaten spesielt. Det er viktig generelt å øke andelen kvinner i politiet. Jeg mener økt likestilling i opptakene ved Politihøgskolen, er et viktig bidrag til å endre dette over tid. Andelen av politiutdannede kvinner har økt betraktelig de senere årene, med en tredobling av kvinnelige studenter ved Politihøgskolen de siste 20 årene. Dette vil innebære at andelen kvinnelige ledere i norsk politi gradvis vil øke, og derved også øke rekrutteringsgrunnlaget for kvinner til lederstillinger i Politidirektoratet.
Jeg styrer politietaten gjennom tildelingsbrev og styringsdialogen med Politidirektoratet. Jeg har sørget for å rette styringssignaler om personalpolitikk og likestilling til Politidirektoratet. Ett av siktemålene er å øke andelen kvinnelige ledere. I departementets tildelingsbrev til Politidirektoratet for 2016 har jeg også bedt om at Politidirektoratet skal «redegjøre for status og for hvilke tiltak som er iverksatt for å øke andelen kvinnelige ledere dersom denne er under 40 pst.».
Politimestrene skal arbeide for å oppnå 40 % kvinnelige ledere i sitt distrikt/enhet, som er det samme måltallet som i staten ellers. Dette målet er nedfelt i politimestrenes stillings- og resultatkrav for 2016, og er noe Politidirektoratet vil følge tett opp. Politidirektoratet rapporterer også om planlagte og gjennomførte tiltak som fremmer likestilling til departementet, og utviklingen innenfor likestilling i politiet er tema i departementets styringsdialog med Politidirektoratet.
Politidirektoratet har ansvar for faglig ledelse, styring, oppfølging og utvikling av politidistriktene og politiets særorganer. Dette stiller krav til relevant erfaringsbakgrunn for de som skal bekle lederstillinger i direktoratet. Med økt andel av kvinner i politiet og flere kvinner i lederstillinger, vil andelen kvinner som kan rekrutteres inn i lederstillinger i Politidirektoratet øke.
Ved rekruttering er det viktig at politietaten sikrer seg et bredt tilfang av kandidater gjennom å bruke ulike virkemidler og være bevisst eventuelle barrierer som kan begrense søkergrunnlaget. Likestilt rekruttering er et satsningsområde i Politidirektoratet i 2015-2016. Det arbeides for å øke kvinneandelen blant ledere generelt i direktoratet og i ytre etat.
Politidirektoratet har i 2016 startet et ledertalentprogram i politidistriktene hvor minimum 50 % av deltakerne skal være kvinner. Politidirektoratet har videre initiert en workshop med bred deltakelse fra hele etaten for å kartlegge hva som bremser og hemmer likestillingen. Mentoring er et godt tiltak som flere politidistrikt allerede gjennomfører. Erfaringene med dette tiltaket er gode. Basert på de gode, lokale erfaringene, vil det nå bli utviklet et eget mentorprogram for hele etaten.
Det gjøres mye for å fremme likestilling på alle nivåer i norsk politi, men dette er et arbeid som må ha vedvarende fokus og oppfølging på alle ledernivå for å lykkes.