Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til næringsministeren

Dokument nr. 15:898 (2015-2016)
Innlevert: 12.04.2016
Sendt: 12.04.2016
Besvart: 20.04.2016 av næringsminister Monica Mæland

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): Orkla vurderer å legge ned industri i Norge og flytte det til Sverige.
På hvilken måte vil næringsministeren engasjere seg i saken?

Begrunnelse

Orkla vurderer å flytte deler av sin produksjon til Sverige, og med dette legge ned virksomhet og arbeidsplasser i hhv Rygge og Kristiansund.
Nedleggelser i Rygge vil komme på toppen av andre utfordringer for arbeidsmarkedet i regionen, slik som situasjonen rundt flyplassen.
Nedleggelser i Kristiansund vil kommer på toppen av utfordringene i oljenæringen som har rammet nordvestlandsbyen hardt.
Det som kjennetegner industrien ellers i Europa og Nord-Amerika er at industri "flytter hjem", godt hjulpet av offensive næringsministre og regjeringer som friskt satser for å legge til rette for utviklingen. Det bør gå en varsellampe når det motsatte skjer i Norge. Spesielt når den gunstige valutasituasjonen skulle tilsi noe annet.
Det er svært viktig at næringsministeren kommer på banen og engasjerer seg i saken. Ministeren bør være smidig og søke å bruke virkemiddelapparatet aktivt for å fremme industriell vekst i Norge. I verste fall kan dette bli starten på en avindustrialisering av Norge i en tid hvor det motsatte bør skje.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Jeg vil innledningsvis understreke at Nærings- og fiskeridepartementet følger utfordringene i industrien tett, ikke minst i lys av økte omstillingsutfordringer som følge av reduserte investeringer og aktivitet innenfor petroleumssektoren. Regjeringen har en målrettet innsats for å legge til rette for å beholde og etablere nye arbeidsplasser i eksisterende næringsliv, og bidra til arbeidsplasser i nye bedrifter.
Gode og stabile rammebetingelser for verdiskaping er avgjørende for industrien. Derfor er dette et viktig mål for regjeringen. Det er nødvendig for å utvikle en industri med god konkurransekraft og verdiskapingsevne. Først og fremst fører regjeringen en ansvarlig finanspolitikk som bidrar til å skape rammer for en valutakursutvikling som er av helt avgjørende betydning for industrien. Regjeringen har redusert personbeskatningen og formueskattesatsen. Vi har fjernet arveavgiften, og vi vil gjennomføre en skattereform der vi reduserer selskapsskatten ytterligere. Endringene stimulerer privat eierskap, investeringer i Norge og entreprenørskap, og forenkler generasjonsskifter i næringslivet. Vi har økt satsingen på forskning og innovasjon betydelig, og har det største forskningsbudsjettet noensinne – målt både i kroner og som andel av BNP. Denne samlede næringspolitikken er viktig også for bedrifter som Orkla.
Regjeringen arbeider med en industrimelding om industriens rammevilkår. I den forbindelse legger vi stor vekt på å ha en nær dialog med industrien om utfordringer, muligheter og innspill til politikk.
Jeg har i dag møtt representanter fra LO og ble informert om deres synspunkter på Orklas arbeid med fabrikkstrukturer og fremtidig produksjon. Det er nyttig og viktig med slike innspill. Jeg har derfor også tatt initiativ til et snarlig møte med Orklas ledelse for å bli informert om deres vurderinger og planer for fremtidig virksomhet i Norge.
Samtidig vil jeg understreke at myndighetene ikke kan gripe inn i selskapers strategiske vurderinger knyttet til organisering av produksjon og kommersielle vurderinger. Vi må ha tillit til at Orkla-konsernet treffer de forretningsmessige beslutningene som er nødvendige og samtidig forsvarlige, og er opptatt av å skape trygge langsiktige arbeidsplasser og verdiskaping i Norge.