Skriftlig spørsmål fra Gerd Eli Berge (Sp) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:954 (2015-2016)
Innlevert: 21.04.2016
Sendt: 22.04.2016
Besvart: 02.05.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Gerd Eli Berge (Sp)

Spørsmål

Gerd Eli Berge (Sp): Kan statsråden leggja fram ei oversikt som viser alle skular som har fått i årleg statsstøtte det siste tiåret og kor mykje statsstøtte kvar einskild skule har fått gruppert i private ideelle skular og private kommersielle skular?

Begrunnelse

Det er ønskjeleg at det kjem tydeleg fram av svaret kva skuleslag den einskilde skulen tilhøyrer - grunnskule, vidaregåande skule og høgskule.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Vedlagt følger oversikter over hvilke private skoler som har fått tilskudd over statsbudsjettet det siste tiåret, og hvor mye den enkelte skole har fått per år. Vedlegget er fordelt på følgende skoleslag:

- Grunnskoler godkjent etter lov om frittstående skoler (friskoleloven)
- Videregående skoler godkjent etter friskoleloven
- Skoler godkjent etter kap. 4 Diverse skoler i voksenopplæringsloven
- Skoler som tilbyr særskilt tilrettelagt opplæring for funksjonshemmede
- Andre private skoler
- Private høyskoler
- Fagskoler

De aktuelle lovverkene skiller ikke mellom "ideelle skoler" og "kommersielle skoler". Det følger av friskoleloven § 6-3 og voksenopplæringsloven § 23 at alle offentlige tilskudd og skolepenger skal komme eleven til gode, og at det ikke er tillatt å gi utbytte til eierne eller deres nærstående. Private høyskoler og fagskoler er underlagt et vilkår om at statlig/offentlig tilskudd og studentenes egenbetaling skal komme studentene til gode, jf. universitets- og høyskoleloven § 7-1 andre ledd og fagskoleloven § 9 andre ledd. For private høyskoler som mottar statstilskudd er det uttrykkelig fastsatt i universitets- og høyskoleloven § 7-1 andre ledd, andre setning, at institusjonene ikke kan «gi økonomisk utbytte eller på annen måte overføre overskudd fra eier eller dens nærstående.» I tilskuddsbrevet til private fagskoler fastsettes det også et uttrykkelig utdelingsforbud for inntekter fra offentlig tilskudd og studentenes egenbetaling.
Det gjøres oppmerksom på at det i løpet av tiårs-perioden er gjort flere strukturelle endringer, blant annet endring av skolenavn, tilskuddsordninger mv. Enkelte skoler kan derfor forekomme i flere tilskuddskategorier.

Vedlegg til svar:

Lenke til vedlegget i pdf-format