Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:959 (2015-2016)
Innlevert: 22.04.2016
Sendt: 22.04.2016
Besvart: 28.04.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Natt til 19. april var politiets datasystem i hele Norge nede i elleve timer. Dette medførte blant annet at operasjonssentralen ikke kunne hadde oversikt over hvor patruljene var, eller sjekke opp mistenkte i systemet. Dette er alvorlig.
Hva er årsaken til at dette kunne skje, og hvilke tiltak vil statsråden iverksette for at dette ikke skal skje igjen?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Det er alvorlig at politiets datasystemer svikter, og slike hendelser må unngås. De siste årene har det vært gjennomført flere analyser og kartlegginger som påpeker svakheter i IKT-infrastrukturen til politiet. Det var en feil i den grunnleggende IKT-infrastrukturen som rammet politiet 18. april. Et strømbrudd førte til at IKT-løsningene ikke ble koblet inn med dedikerte reserveløsninger. Den operative kommunikasjonen gjennom Nødnettet og telefoni fungerte imidlertid da IKT-systemene var ute av drift. Operasjonssentralene hadde oversikt over hvor patruljene befant seg via Nødnett og telefoni.
Det er et betydelig behov for investeringer for å ivareta IKT-sikkerheten, samt utvikle og modernisere IKT-systemene i politiet. Arbeidet med dette er i gang og jeg kan opplyse om at vi i løpet av 2016 vil ha et nytt datasenter klart til bruk som bl.a. vil bidra til bedre fysisk sikring av IKT-infrastrukturen.
Politidirektoratet har de siste årene gjennomført tiltak for å forbedre og forhindre driftsstans i IKT-systemene. Dette er et ressurskrevende, langsiktig og omfattende arbeid. I tildelingsbrevet for 2016 til Politidirektoratet har jeg gitt føringer om å prioritere forsvarlig drift og forvaltning av løsninger og systemer i politiet. Det er også bevilget ekstra midler og politiet har prioritert tiltak på dette området innenfor egen budsjettramme.
Politidirektoratet har opplyst til departementet at de har igangsatt arbeid med å sikre backup-løsninger som skal tre inn og anvendes ved alvorlige, tekniske problemer. Jeg er videre kjent med at Politidirektoratet vil foreta en evaluering av hendelsesforløpet. Den vil kunne gi læringspunkter for å redusere risikoen for slike hendelser framover. Jeg vil følge evalueringen nøye opp for å være sikker på at tiltak blir iverksatt for å redusere risikoen for fremtidig stans i IKT-systemene.