Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:977 (2015-2016)
Innlevert: 22.04.2016
Sendt: 25.04.2016
Besvart: 28.04.2016 av kulturminister Linda Hofstad Helleland

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): Vil statsråden ta initiativ til at NFI også i fremtiden gir tilskudd til flere filmpriser i Norge?

Begrunnelse

1.mars i år sendte NFI ut høringsnotat til forskrift om filmformidling. I høringsnotatet skriver NFI: "NFI ser også at det vil være naturlig at det kan søkes om tilskudd til ett større arrangement som deler ut nasjonale filmpriser i ulike kategorier. Det vil være naturlig at NFI gir tilskudd til ett slikt arrangement i året, og at dette får status som Den nasjonale filmprisen. Ut over dette skal ikke NFI gi tilskudd til filmpriser, under denne forskriften, med unntak av eventuelle priser opprettet av Kulturdepartementet".
I dag har vi flere filmpriser i Norge, eksempelvis Kanonprisen på Kosmorama - Trondheim Internasjonale Filmfestival og Amandaprisen på filmfestivalen i Haugesund.
Undertegnede mener det er et viktig filmpolitisk spørsmål dersom endringer i tilskudd til filmpriser fører til at det blir utdelt færre filmpriser i Norge. For filminteressen i Norge og for filmbransjen er det viktig at området får mer oppmerksomhet. Skal bransjen i Norge fortsette sin vekst og skal vi få flere norske filmer på kino bør vi legge til rette for møtepunkt over hele landet.

Linda Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda Hofstad Helleland: Som følge av Meld. St. 30 (2015-15) En framtidsrettet filmpolitikk og Stortingets behandling av denne, har Norsk filminstitutt blitt delegert større frihet og handlingsrom, men samtidig også større ansvar, for å tilpasse innretningen og fordelingen av tilskuddene til endringene som skjer i bransjen. Filminstituttet skal selv fastsette fordelingen av midler mellom de ulike ordningene på filmfeltet – og ikke departementet, slik som tidligere. Filminstituttet utarbeider også selv forskrifter for tilskuddsordningene. Dette gir større fleksibilitet til å tilpasse virkemidlene til dagens og framtidens virkelighet. Det er derfor viktig at alle endringer skjer i dialog med aktørene og etter høring ihht forvaltningslovens bestemmelser.
Norsk filminstitutt har i sitt forslag til ny forskrift om filmformidling foreslått at det gis tilskudd til én nasjonal filmpris. Høringsfristen for innspill til forskriften er satt til 1. juni 2016. Filminstituttet opplyser til departementet at de allerede har registrert at flere bransjeaktører er skeptiske til forslaget om statlig tilskudd til kun én norsk filmpris, og at de vil se på dette på nytt etter høringsfristens utløp.