Skriftlig spørsmål fra Christian Tynning Bjørnø (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1011 (2015-2016)
Innlevert: 28.04.2016
Sendt: 29.04.2016
Besvart: 04.05.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Christian Tynning Bjørnø (A)

Spørsmål

Christian Tynning Bjørnø (A): Hvordan er de ulike tiltakene i "Strategi for å øke antallet lærlinger i staten" fulgt opp, og hvor mange flere læreplasser er opprettet som et resultat av strategien?

Begrunnelse

Den 19. mai 2015 la kunnskapsministeren og kommunal- og regionalministeren frem "Strategi for å øke antallet lærlinger i staten". I strategien ble det lagt frem fem tiltak for at departementer og underliggende etater skulle nå målet om å øke antallet lærlinger i sine virksomheter.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Strategi for å øke antall lærlinger i staten ble lagt fram for om lag ett år siden. Det er for tidlig å si noe om den direkte effekten denne strategien har hatt for utviklingen i antallet lærlinger i statlige virksomheter. Men tall fra Utdanningsdirektoratet viser at antallet nye inngåtte lærlingekontrakter i statlig sektor har økt jevnt de siste årene. I 2010/11 ble det inngått 981 nye lærlingekontrakter i statlig sektor. I 2015/16 er antallet nye kontrakter 1268, altså en økning på over 20 % i denne perioden. Tallgrunnlaget gjelder totalt for hele statlig sektor.
Vi har imidlertid foreløpig ikke tall som viser utviklingen av antall lærekontrakter innenfor det statlige tariffområdet, som strategien gjelder for. Vi har likevel nå et første målepunkt. Det offisielle tallgrunnlaget fra Statens sentrale tjenestemannsregister og Vernepliktsverket per 1. oktober 2015 viste at antallet lærlinger i statlige virksomheter var omlag 1100. Det neste måletidspunktet er 1. oktober 2016. Tallene her vil først være klare i januar 2017. Dette tallgrunnlaget gjelder antall lærlinger totalt, og ikke bare nye inngåtte lærlingekontrakter. Lærlingetallene for statlig sektor totalt og lærlingetallene for virksomheter innenfor det statlige tariffområdet må derfor ikke sammenblandes.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i samarbeid med Kunnskapsdepartementet ansvaret for å iverksette tiltakene i strategien.
Kommunal- og moderniseringsministeren ønsker å videreføre ordningen med opplæringskontoret for statlige virksomheter, OK stat, og tar sikte på å gjøre ordningen fast fra 1. januar 2017. Opplæringskontoret har allerede blitt utvidet med en ekstra person, og består nå av to personer i 100 %-stilling. Opplæringskontoret skal blant annet bidra med kompetanse, informasjonsspredning og skape god kontakt med ressurspersoner i de statlige virksomhetene.
Det har vært stilt krav om at den enkelte statlige virksomhet skal knytte til seg minst én lærling. Departementene har hatt ansvaret for å tydeliggjøre kravet i styringsdialogen med sine underliggende virksomheter. Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger opp til å videreføre dette kravet.
For å gjøre arbeidet med lærlinger enda bedre kjent i staten og fremme staten som attraktiv arbeidsgiver, har kommunal- og moderniseringsministeren etablert en årlig prisutdeling for beste statlige lærebedrift. Prisen skal deles ut første gang i desember 2016.
Jeg vil også vise til Arbeidsgiverstrategi 2016-2020, Strategi for en offentlig statlig arbeidsgiverpolitikk som er fastsatt av statsråd Jan Tore Sanner. Det vises til delstrategi 3. De lokale arbeidsgiverne skal være resultatorientert, ha god gjennomføringsevne og legge til rette for aktivt medarbeiderskap herunder kulepunkt fem, der de lokale arbeidsgiverne blir bedt om å vurdere relevante lærefag og ta inn lærlinger.
I tillegg vil jeg vise til at vi på generelt grunnlag intensiverer arbeidet med å øke antall læreplasser. Den 14. mars 2016 signerte regjeringen og partene i arbeidslivet en ny samfunnskontrakt. Målet er å sørge for at alle kvalifiserte elever som ønsker det, skal få tilbud om læreplass. Vi skjerper også kravet til at virksomheter som får oppdrag fra det offentlige skal ha lærlinger. De nye reglene for offentlige anskaffelser innebærer at oppdragsgiver skal bruke lærlingeklausulen når offentlige anbud lyses ut, og at det skal være tilknyttet det konkrete prosjektet. Jeg mener dette vil bidra til å øke antallet læreplasser i hele arbeidslivet.
Å øke antallet lærlinger i hele statlig sektor er viktig for denne regjeringen. Jeg skal i samarbeid med kommunal- og moderniseringsministeren følge opp strategien og jevnlig evaluere utviklingen og tiltakene.