Skriftlig spørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1123 (2015-2016)
Innlevert: 20.05.2016
Sendt: 23.05.2016
Besvart: 30.05.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Ketil Kjenseth (V)

Spørsmål

Ketil Kjenseth (V): Er Regionvegkontor bemyndiget til å gi dispensasjon for utenlandsk person mellom 16 og 18 år med gyldig traktorførerkort utstedt i et EU-land og som er på praktikantopphold i Norge inntil 3 måneder slik at vedkommende kan kjøre traktor også på offentlig vei?

Begrunnelse

Ifølge regelverket er traktorførerkort utstedt i land utenfor EØS ikke uten videre gyldig i Norge.
En norsk bonde som har avtalt praktikantopphold for en 17 år gammel gutt fra Østerrike med østerriksk traktorførerkort har fått beskjed om at vedkommende ikke kan kjøre traktor på offentlig vei i Norge.
All den tid vedkommende skal ha praksisplass på en gård, er dette mildt sagt upraktisk.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: I Norge kreves i utgangspunktet førerrett i klasse T for å kjøre traktor på offentlig veg. Dette er en nasjonal førerkortklasse som ikke omfattes av EUs førerkortdirektiv, og det er dermed opp til det enkelte land selv å bestemme innhold i og omfang av opplæringen, fastsette prøver og prøvenivå, samt utstede bevis.
Førerrett for traktor fra andre land gir i utgangspunktet ikke førerrett i Norge. Norske myndigheter har ikke mulighet til å kontrollere kompetansen til førere fra andre land og vil derfor, av bl.a. trafikksikkerhetshensyn, ikke gi en slik førerrett gyldighet i Norge. Det er ikke kjent verken hvilke typer dokumentasjon som utstedes i de ulike EU/EØS-land og hvilket opplæringsnivå som ligger til grunn. Det er derfor vanskelig for kontrollmyndighetene i Norge både å verifisere dokumentasjonen og vurdere om opplæringen kan anses som tilfredsstillende.
Regionvegkontorene har etter § 14-3 i førerkortforskriften gjennom enkeltvedtak anledning til å gi dispensasjoner for kjøring på visse typer lukkede områder og i forbindelse med ikke gjennomført opplæring innen mørkekjøring og sikkerhetskurs på bane. De kan ellers gjøre unntak dersom det foreligger særlig tungtveiende grunner. Normalt er slike grunner knyttet til sykdom eller andre forhold som den enkelte i liten grad har herredømme over. Hvorvidt det i det aktuelle tilfelle foreligger slike særlige tungtveiende grunner som kan tilsi dispensasjon, vil eventuelt måtte avgjøres av regionvegkontoret etter en konkret vurdering.
Den som har fylt 16 år og har nødvendig ferdighet, uavhengig av nasjonalitet, kan etter førerkortforskriften § 12-1 føre traktor utenfor offentlig veg og ved kryssing av offentlig veg. Kjøretøyet, med eller uten tilhenger, må ikke ha konstruktiv hastighet over 40 km/t.