Skriftlig spørsmål fra Iselin Nybø (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1142 (2015-2016)
Innlevert: 24.05.2016
Sendt: 25.05.2016
Besvart: 01.06.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Iselin Nybø (V)

Spørsmål

Iselin Nybø (V): Hvordan vil statsråden følge opp saken om etablering av flere fiberkabler til utlandet og utarbeidelse av strategi for etablering av datasentre i Norge, og når ser statsråden for seg å fremme saken eller sakene for Stortinget?

Begrunnelse

Tirsdag 3. mai 2016 behandlet Stortinget saken «Dokument 8:36 S (2015-2016), Innst. 238 S (2015-2016)». Et bredt flertall i Stortinget bad i vedtak 636 regjeringen legge fram en sak om hvordan det så raskt som mulig kan etableres flere fiberkabler til utlandet, blant annet til Tyskland og Storbritannia, for å styrke grunnlaget for etablering av datasentre og annen databasert næringsvirksomhet i Norge. I samme sak, vedtak 637, bad stortinget regjeringen om å utarbeide en strategi som beskriver hvordan myndighetene kan legge til rette for ytterligere etablering av datasentre i Norge. Det er behov for å skape ny virksomhet i Norge raskt. Å sikre etablering av fiberkabler til utlandet og utforme en tydelig strategi for etablering av kraftkrevende datasentre og annen databasert næringsvirksomhet i Norge er viktig for å legge til rette for omstilling og vekst både på kort og lang sikt.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Regjeringen la tidligere i vår frem en stortingsmelding om digital agenda, herunder en nasjonal plan for elektronisk kommunikasjon (Meld. St. 27 (2015-2016)). I denne meldingen synliggjorde vi hvordan vi fra statens side kan digitalisere mer av samfunnet på en positiv måte for innbyggerne. I meldingen fremgår det blant annet at regjeringen vil

- At ekommyndigheten kartlegger etterspørsel etter og tilgjengelighet til infrastruktur som kan nyttiggjøres av store datasentre.

- Vurdere hvordan det kan legges til rette for samfunnsøkonomisk lønnsom etablering av fiberkabler til utlandet for å styrke grunnlaget for store datasentre og annen databasert næringsvirksomhet i Norge.

- Utarbeide en strategi for samfunnsøkonomisk lønnsom utvikling av store datasentre i Norge.

Departementet er allerede i gang med dette arbeidet og vi vil komme tilbake til Stortinget på et egnet tidspunkt når vi har fått gjort de utredninger og vurderinger som er nødvendige og tilstrekkelige for å gi Stortinget et svar på sin bestilling. Men dette betyr ikke at det ikke skjer noe i mellomtiden. Samferdselsdepartementet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har hatt, og vil fremover ha, utstrakt dialog med både datasenterbransjen og ekomtilbydere om disse sakene. Jeg vil i denne sammenheng vise til at Samferdselsdepartementet 2. mai i år arrangerte en rundebordskonferanse om markedet for fiberkapasitet, med rundt 50 deltakere fra bransjen og myndighetene. I tillegg vil jeg peke på at Invest in Norway (IIN) fortsatt arbeider aktivt med å kartlegge aktuelle områder som har en beliggenhet som markedet ønsker seg, for derigjennom å bidra til at internasjonale aktørers datasentre legges til Norge.