Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:1147 (2015-2016)
Innlevert: 25.05.2016
Sendt: 25.05.2016
Besvart: 01.06.2016 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Rigmor Aasrud (A)

Spørsmål

Rigmor Aasrud (A): Hvilke kriterier brukes når politisk ledelse tar initiativ til at det blir gitt fellingstillatelse for rovvilt?

Begrunnelse

Jeg viser til statsrådens svar på spørsmål nr. 1059 og takker for svaret.
I svaret redegjør statsråden for de generelle reglene for saksbehandling av saker for felling av rovdyr. Jeg kan ikke se at statsråden svarer på om han medvirker til at fellingstillatelser blir gitt.
Bakgrunnen for spørsmålet er at det gjennom pressen har fremkommet at det etter påtrykk fra enkeltgrunneiere har blitt gitt fellingstillatelse etter samtaler med politisk ledelse i departementet.
For å sørge for likebehandling, er det viktig å få klargjort hvordan saksbehandlingen i slike saker faktisk skjer.

Vidar Helgesen (H)

Svar

Vidar Helgesen: Alle vedtak som fattes av rovviltmyndighetene skal være innenfor rammene av Bernkonvensjonen, naturmangfoldloven, rovviltforskriften og rovviltforlikene av 2004 og 2011.
Stortingets enstemmige rovviltforlik fra 2011 påpeker blant annet viktigheten av å føre en tydelig soneforvaltning, noe som innebærer at rovdyr og beitenæring gis prioritet i ulike områder. I områder prioritert til rovdyr skal beitenæring og andre interesser tilpasses rovviltforekomsten og terskelen for uttak skal være høy, mens terskelen for å tillate uttak av rovdyr er lav i områder prioritert til beite.
Klima- og miljødepartementet sendte 9. juli 2014 brev til samtlige rovviltmyndigheter med nærmere beskrivelse av sentrale momenter i skjønnsvurderingene knyttet til hvilke rovdyr som utgjør et skadepotensial. I dette inngår blant annet juridiske rammer og vurderinger knyttet til områdets prioritet i forvaltningsplanene, bestandssituasjonen, hensynet til verdifulle individer, årstid, geografi, skadeomfang og skadeutvikling. Dette skal være førende for rovviltmyndighetenes vurderinger i slike saker.
Denne regjeringen har hele tiden vært klar på at vi ønsker å benytte det handlingsrommet som finnes i rovviltforvaltningen for å dempe konfliktene og tap av beitedyr. Derfor har vi vært tydelige på at vi blant annet har en noe lavere terskel enn den forrige regjeringen for felling av rovdyr i prioriterte beiteområder i forkant av beitesesongen.
Dette er det generelle bakteppet for de beslutninger som fattes på rovviltfeltet.
Det er Miljødirektoratet som er rette myndighet til å fatte beslutning om uttak av rovdyr om våren. Det følger av rovviltforliket av 2011, som et samlet Storting står bak. Klima- og miljødepartementet er klageinstans dersom det etter søknad fattes et vedtak av Miljødirektoratet.
I saker om skadefelling skal det alltid gjøres en konkret vurdering i den enkelte sak. Jeg har full tillitt til at Miljødirektoratet gjør dette på en effektiv og faglig forsvarlig måte.
Som overordnet myndighet har Klima- og miljødepartementet anledning til å gi generelle instrukser og instrukser i enkeltsaker. Det er imidlertid sjelden det gis instrukser i enkeltsaker. Det har blant annet sammenheng med at vi forholder oss til den organiseringen av arbeidet som er etablert på rovviltfeltet og for å sikre at departementet kan konsentrere seg om spørsmål av mer overordnet og prinsipiell karakter.
Politisk ledelse i Klima- og miljødepartementet blir i flere tilfeller kontaktet av politikere og andre som ønsker å gi sitt syn på rovviltpolitikken generelt og i enkeltsaker. Dette er en del av den politiske hverdagen. Det er imidlertid viktig for meg å understreke at alle henvendelser behandles innenfor de samme rammer og føringer i rovviltpolitikken.
Alle departementets instrukser og føringer til forvaltningen skal ligge innenfor de rammer som følger av Bernkonvensjonen, naturmangfoldloven, rovviltforskriften, rovviltforlikene av 2004 og 2011, Klima- og miljødepartementets brev av 9. juli 2014 og forvaltningsloven. Det gjelder også saker hvor vi vil velge å instruere i enkeltsaker.