Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1158 (2015-2016)
Innlevert: 25.05.2016
Sendt: 26.05.2016
Besvart: 03.06.2016 av kulturminister Linda Hofstad Helleland

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): Er statsråden villig til å revurdere sin tolkning av filmforliket og sikre at gjennomføringen av plattformnøytralitet i støtteordningene blir utsatt til det er avklart hvordan de ulike leddene i verdikjeden som tjener penger på å formidle norsk film og audiovisuelt innhold vil bidra til å finansiere nytt audiovisuelt innhold?

Begrunnelse

"Komiteen støtter i utgangspunktet regjeringens forslag om å gjøre støtteordningene plattformnøytrale, men ber regjeringen utsette gjennomføringen av dette frem til det er avklart hvordan de ulike leddene i verdikjeden som tjener penger på å formidle norsk film og audiovisuelt innhold vil bidra til å finansiere nytt audiovisuelt innhold."

Selv om dette ble skrevet under "2.11.2 Filmformidling og avgiften til Norsk kino og filmfond" var ikke anmodningen om utsettelse ment avgrenset til kun å gjelde støtte til formidling av film. Likevel skriver Kulturdepartementet i høringsnotat 16/2684 at "Stortinget stiller seg bak regjeringens forslag om mer fleksible tilskuddsordninger som er uavhengig av plattformen filmen lanseres på (...)", og NFI i sitt høringsnotat at:

"Filmmeldingen anbefaler at tilskuddsordningene i hovedsak gjøres plattformnøytrale. Det betyr at distribusjonsplattform ikke lenger skal være førende for tildelinger fra de enkelte tilskuddsordningene. Tilskuddsordningen kan med dette benyttes uansett om prosjekter gjelder produksjon for distribusjon på tv, kino eller nye digitale plattformer."

I Dagsavisen 25. mai 2016 begrunner statssekretær Bård Folke Fredriksen dette med at

"Stortinget kun har pålagt departementet å vente med plattformnøytralitet i støtte til formidling av film, ikke produksjon".

Dette må baseres på en misforståelse.

Linda Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda Hofstad Helleland: Jeg forholder meg selvsagt til filmforliket slik det ble vedtatt i Stortinget i desember, og min oppfatning er at merknaden fra Stortinget er fulgt opp både i Kulturdepartementets og Norsk filminstitutts høringsforslag.
I innstillingens pkt. 2.11.2 Filmformidling og avgiften til Norsk kino og filmfond gjøres det en klar kobling mellom bruken av avgiftsmidlene fra kino- og dvd-omsetning og forutsetningen om å utsette gjennomføringen av plattformnøytralitet i støtteordningene for filmformidlingstiltak.
Når det gjelder tilskuddssystemet for øvrig er ikke plattformnøytralitet problematisert. Faktisk er det ikke omtalt i filmforliket i det hele tatt. Det vil også være urimelig å legge til grunn at avgiftsmidler fra kino- og dvd-omsetning, som samlet utgjør i underkant av 34 mill. kroner, skal legge føringer på utformingen av hele tilskuddssystemet, med en samlet bevilgning til filmfondet på 497 mill. kroner. Det er denne tolkningen som ligger til grunn for de forskriftene som har vært ute på høring.