Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1213 (2015-2016)
Innlevert: 02.06.2016
Sendt: 03.06.2016
Besvart: 10.06.2016 av kulturminister Linda Hofstad Helleland

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): Hva vil statsråden foreta seg for å bidra til å sikre en desentralisert kinostruktur også i fremtiden?

Begrunnelse

Film & Kino har fått betydelig lavere tilskudd enn de har søkt om. Dette kan føre til redusert bistand til de minste kinoene. Kinoene melder om at de har behov for midler til lokale film- og kinotiltak som kan tiltrekke publikum. Det er viktig å tilstrebe et godt kinotilbud til hele befolkningen. Men kinostrukturen er satt under press. Det er derfor avgjørende med tilstrekkelig støtte, samt fleksibilitet i tilskuddsordningene til lokale film- og kinotiltak.

Linda Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda Hofstad Helleland: Jeg mener det viktigste med de statlige tilskuddsordningene til filmformidling er at disse bidrar til at publikum i Norge får tilgang til et bredt og variert tilbud av norske og utenlandske kvalitetsfilmer. Kinoene er og vil fortsatt være den viktigste plattformen for visning av film. Kulturdepartementet og Norsk filminstitutt har nylig hatt forslag til nye forskrifter på høring. Stortingets føringer i filmforliket om å bidra til å opprettholde en desentralisert kinostruktur, jf. Innst. 83 S (2015-2016), er eksplisitt fulgt opp i Norsk filminstitutts forskrift. Dette gjelder også de ulike tiltakene filmforliket presiserer at tilskudd til filmformidling fortsatt skal nyttes til, herunder bl.a. import og distribusjon av kvalitetsfilm samt film- og kinoteknisk rådgivning. Som følge av omleggingen av filmpolitikken har Norsk filminstitutt fått det overordnede nasjonale ansvaret for å iverksette politikken på dette området og har fått delegert ansvar for å fordele tilskuddsmidler til de ulike tiltakene på filmfeltet. I filmmeldingen ble det lagt til grunn at Film & Kino etter omleggingen selv må stå for finansiering av egen drift og virksomhet. Siden Norsk filminstitutt har overtatt administrasjonen av filmformidlingstiltak, kan det ikke være uventet at Film & Kino får et lavere tilskudd til å dekke sine gjenværende aktiviteter. Film & Kino må nå tilpasse sin administrasjon til organisasjonens nye rolle. Omleggingen representerer et forenklingstiltak i tilskuddsforvaltningen, samtidig som det gir rom for større fleksibilitet. Endringen legger også til rette for en mer helhetlig tenkning for hele prosessen fra utvikling, gjennom produksjon til formidling. Norsk filminstitutt vil selvfølgelig rette seg etter Stortingets føringer ved tildelinger av midler til formidling.