Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1220 (2015-2016)
Innlevert: 03.06.2016
Sendt: 03.06.2016
Besvart: 14.06.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Freddy de Ruiter (A)

Spørsmål

Freddy de Ruiter (A): Kan statsråden redegjøre for hvordan arbeidet med veilederen for helseforetakenes utviklingsplaner er planlagt, herunder hvilke fagmiljøer, organisasjoner og etater som har vært involvert, og hvordan den eksterne kvalitetssikring i etterkant skal foregå?

Begrunnelse

I Innst. 206 S fra helse- og omsorgskomiteen om Nasjonal helse- og sykehusplan (2016–2019) heter det at komiteens flertall «er positiv til at det utarbeides et eget kvalitetssikringssystem for helseforetakenes arbeid med utviklingsplaner i form av en veileder».
Det viser seg at veilederen er utarbeidet av RHFene under ledelse av Helse Sør-Øst. Oppdraget ble gitt allerede i foretaksmøtet i januar, men er ikke omtalt i oppdragsdokumentet. Oppdraget ble altså gitt lenge før Stortinget hadde avgitt sin innstilling.
Det ferdige produktet som nå benyttes i foretakene er svært kortfattet og det er lite tydelig hvilke krav og forventninger som stilles til selve innholdet.
Det er relevant for Stortinget å få innsyn i denne prosessen, for å sikre at departementets oppfølging svarer til flertallets forventninger.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Oppdraget med å utvikle en veileder for utviklingsplanarbeidet ble gitt i mitt foretaksmøte med de fire regionale helseforetakene den 22. januar i år og står omtalt i protokollen fra møtet. Det ble satt krav om at oppdraget skulle gjennomføres i fellesskap mellom regionale helseforetak og i regi av Sykehusbygg. Sykehusbygg HF fikk ved sin etablering ansvar for å vedlikeholde og utvikle ulike veiledere for sykehusprosjekter, som Kompetansenettverket i Helsedirektoratet tidligere hadde ansvar for. Det ble nedsatt en styringsgruppe med representanter fra de regionale helseforetak, som representerte ulike fagområder. Helse- og omsorgsdepartementet hadde to observatører i dette arbeidet. Sekretariatet for arbeidet besto i representanter fra Sykehusbygg og Helse Sør-Øst. I foretaksmøtet i januar i år ble det også gitt styringssignaler om at utviklingsplanene skal kvalitetssikres av eksterne fagmiljøer, tilsvarende nåværende system som gjelder for kvalitetssikring av konseptfasen ved investeringsbeslutninger.
Det foreligger nå en første versjon av veilederen for utviklingsplanarbeidet som ble behandlet i foretaksmøtet 4. mai i år. Veilederen vil bli jevnlig revidert. Jeg har allerede signalisert at viktigheten av dialog, kontaktpunkter og kommunikasjon, samt konsekvenser for kommunene konkretiseres nærmere.