Skriftlig spørsmål fra Jan Bøhler (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1337 (2015-2016)
Innlevert: 17.06.2016
Sendt: 20.06.2016
Besvart: 30.06.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Jan Bøhler (Sp)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): Det ble meget positivt mottatt da OUS-direktør Erikstein uttalte at han ønsker å samordne bygging av ny storbylegevakt og nytt lokalsykehus på Aker - og at "hvis alt går etter planen, vil storbylegevakten være ferdig i 2022, og deler av et nytt sykehus kanskje ørlite grann senere"(Dagens Medisin 25/4). Men i Helse Sørøsts vedtak 16/6 følges ikke dette opp, og det er uklart når byggingen av nytt lokalsykehus kan skje.
Vil Statsråden på foretaksmøtet 24/6 be om en tidsplan for lokalsykehuset og en samordning med storbylegevakten?

Begrunnelse

Siden Helse Sørøst og Oslo Kommune la fram samarbeidsprosjektet "Fremtidens Storbylegevakt i Oslo" i en rapport i november 2008 har det vært lagt til grunn at storbylegevakten skulle utvikles sammen med det nye storbysykehuset, som er benevnelsen på det nye store lokalsykehuset for rundt en kvart million innbyggere som planlegges på Aker. Det har vært grundig utredet hvordan storbysykehus og storbylegevakt ved å legges nært inntil hverandre skulle skape nye og bedre behandlingstilbud, som de ikke kan greie hver for seg. Etter flere års prosess og utsettelser er det nå bestemt at forprosjektet for ny storbylegevakt på Aker starter i desember i år, og at den planlegges å stå ferdig i 2022.
Slik direktøren for Oslo Universitetssykehus uttrykte 25/4 har det vært lagt til grunn siden den felles rapporten fra 2008 at planleggingen av storbylegevakt og storbysykehus skal gå hånd i hånd. Det vil gi store gjensidige fordeler både for pasientene og for ressursbruken. Det er derfor meget beklagelig hvis ikke Helse Sørøst vil følge opp det felles samarbeidsprosjektet de lanserte i 2008, som var en viktig del av hele argumentasjonen for etableringen av Oslo Universitetssykehus.
Når Helse Sørøst skaper ny uklarhet om når man vil starte bygging av nytt storbysykehus på Aker, fører det også til økt usikkerhet om det vil være mulig å skaffe nok lokalsykehuskapasitet i årene framover. Allerede siden 2014 må pasienter fra tre bydeler i Groruddalen sendes videre fra sitt lokalsykehus Ahus til andre sykehus. Befolkningen i Oslo og Akershus øker med rundt tjuefem tusen i året, og veksten vil fortsette på samme nivå fram mot 2030. For å skape trygghet for at man vil ha nok lokalsykehuskapasitet til å møte denne utviklingen, vil det være avgjørende raskt å komme i gang med planlegging og bygging av et nytt storbysykehus. Det er meget viktig at helseministeren gjennom foretaksmøtet bidrar til at Helse Sørøst prioriterer dette.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Som representanten Bøhler viser til hadde jeg foretaksmøte fredag den 24. juni med Helse Sør-Øst RHF, hvor jeg godkjente planer for den videre utviklingen ved Oslo universitetssykehus. Foretaksmøtets vedtak gir en tydelig retning for den videre utviklingen av Oslo universitetssykehus, med et samlet og komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, et stort akuttsykehus på Aker og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. I møtet ble det lagt til grunn at de første prosjektene som gjennomføres er regional sikkerhetsavdeling og klinikkbygg på Radiumhospitalet, og at den første utviklingen på Gaustad og Aker planlegges startet opp samtidig og vil foregå parallelt.
Utvikling ved Oslo universitetssykehus har prioritet i Helse Sør-Øst RHF og ved behandling av økonomiske langtidsplan for 2017-2020 er det tatt høyde for regional prioritering av investeringer ved Oslo universitetssykehus HF. Helse Sør-Øst vedtok i styresak 053-2016 Videreføring av planer for utviklingen av Oslo universitetssykehus HF å føre planleggingen av ny regional sikkerhetsavdeling (RSA) og nybygg på Radiumhospitalet til konseptfase, og at en naturlig fremdrift av disse prosjektene vil kunne medføre beslutning om oppstart av gjennomføring i inneværende økonomiplanperiode. I samme sak foreslås det videre trinnvis utvikling av Gaustad og Aker, hvor det i første omgang må foretas avgrensninger og konkretisering inkludert dimensjonering av virksomhetsinnholdet i et første trinn i utviklingen av Aker og Gaustad. Det er også plass for en storbylegevakt på Aker, hvis Oslo kommune ønsker det.
Helse Sør-Øst og Oslo universitetssykehus må tilpasse drift og gjennomføring av planlagte investeringer innenfor sitt økonomiske handlingsrom for å sikre en forsvarlig økonomi. Realisering av framtidig målbilde ved Oslo universitetssykehus inklusiv nytt stort akuttsykehus på Aker må planlegges med en trinnvis oppbygging, tilpasset behovet for gradvis kapasitetsoppbygging. Lånesøknad for prosjektene vil fremmes for Stortinget når kvalitetssikrede prosjektgrunnlag foreligger.