Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:1356 (2015-2016)
Innlevert: 22.06.2016
Sendt: 22.06.2016
Besvart: 29.06.2016 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Helge André Njåstad (FrP)

Spørsmål

Helge André Njåstad (FrP): Vil statsråden legge til rette for at Fylkesmannen foretar en lovlighetskontroll av vedtaket som ble fattet i Rømskog kommunestyre 20. juni 2016 om ikke å slå sammen Rømskog og Aurskog Høland kommune da et feilslått habilitetsspørsmål ble utslagsgivende for avstemningen, og hva er departementet sin faglige vurdering av habilitetsspørsmålet?

Begrunnelse

20. juni 2016 behandlet Rømskog kommunestyre spørsmålet om kommunesammenslåing mellom Rømskog og Aurskog Høland kommune.
Ved avstemning gjorde kommunestyret flere vurderinger i forhold til habilitetsspørsmål som gir avstemningen grunn til å bli sett nøyere på.
Kommunestyret valgte, etter det som er kjent i media, å la et varamedlem selv være med på å ta stilling til habilitetsspørsmålet der et fast medlem i kommunestyret jobbet i den aktuelle sammenslåingskommunen (Aurskog Høland), for så å erstatte det samme varamedlemmet med den faste representanten. Utfallet av avstemningen ble syv mot seks stemmer, noe som vil si at utbytting av representantene hadde direkte innvirkning på resultatet av avstemningen.
Her bør selve habilitetsspørsmålet vurderes. At man er ansatt i den aktuelle kommunen man skal slå seg sammen med er ikke særlige grunner som gir inhabilitet. I saker om budsjett og kommuneplan som er overordnet, blir man ikke inhabil. Det samme bør gjelde for kommunesammenslåingssaker.
Fra disse forholdene er det naturlig at Fylkesmannen foretar en lovlighetskontroll av vedtaket på eget, initiativ dersom ikke 3 representanter sender det inn.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: I e-post 22. juni 2016 fra Fylkesmannen i Østfold til ordføreren i Rømskog kommune varslet Fylkesmannen at han i medhold av kommuneloven § 59 nr. 5 ville ta habilitetsavgjørelsen opp til lovlighetskontroll.
Fylkesmannen har nå ferdigbehandlet saken, og kommet til at det aktuelle kommunestyremedlemmet ikke skulle vært ansett som inhabil ved behandlingen av saken om sammenslåing. I vedtak 28. juni 2016 har Fylkesmannen derfor opphevet kommunens vedtak om sammenslåing.
Jeg tar Fylkesmannens vurdering til etterretning, og avventer kommunens fornyede behandling av saken.