Skriftlig spørsmål fra Bård Vegar Solhjell (SV) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1377 (2015-2016)
Innlevert: 24.06.2016
Sendt: 24.06.2016
Besvart: 04.07.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Bård Vegar Solhjell (SV)

Spørsmål

Bård Vegar Solhjell (SV): Justisdepartementet ba for en tid siden Politidirektoratet (POD) se på sin praksis for nye passregler og «… rydde opp i saken raskest mulig, og herunder vurdere å gjeninnføre tidligere praksis mens arbeidet pågår». POD har nå varslet at de vil bruke fødestedet fra adopsjonsmeldingen for adopterte. For andre vil POD oppgi fødeland, ikke fødested.
Hva vil departementet foreta seg for at de som er født i samme land, men har fått statsborgerskap på annet vis, vil få oppgitt sitt fødested i passet?

Begrunnelse

De nye passreglene har skapt debatt. Justisdepartementet ba for en tid siden Politidirektoratet se på sin praksis for nye passregler og «… rydde opp i saken raskest mulig, og herunder vurdere å gjeninnføre tidligere praksis mens arbeidet pågår». Politidirektoratet har besluttet å gjeninnføre praksisen med å oppgi fødested fra adopsjonsmeldingen i pass for adopterte til Norge.
For de som har oppnådd statsborgerskap på annet vis, vil de imidlertid bare oppgi fødeland i følge rapporter i media. Det fører til en forskjellsbehandling av mennesker med samme landbakgrunn, som er norske statsborgere, basert på hvordan de oppnådde statsborgerskap. Det framstår ikke rimelig.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: I svar på skriftlige spørsmål nr. 1260 og 1265 fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Iselin Nybø, viste jeg til at det er et grunnleggende prinsipp at opplysningene i det norske passet skal speile den formelle identiteten i Folkeregisteret, som er statens sentrale personopplysningsregister. Jeg konstaterer at POD i samråd med Skattedirektoratet har funnet en løsning som innebærer at ingen lenger vil få utstedt pass med fødested «ukjent», selv om Folkeregisterets dokumentasjonskrav innebærer at eksakt fødested i en del tilfeller ikke kan registreres. I svar 24. juni 2016 på skriftlig spørsmål nr. 1277 fra stortingsrepresentant Kari Henriksen har jeg understreket at Folkeregisteret ligger under finansministerens konstitusjonelle ansvarsområde.
Praksis med å angi bare fødeland når fødested ikke kan folkeregistreres er beslektet med praksis i andre land. Av PODs nye retningslinjer 16. juni 2016 fremgår at svenske pass angir fødeland og ikke fødested i passet når det er vanskelig å få opplysninger om fødested bekreftet. I Danmark og USA oppgis bare fødelandet i passet for personer født i utlandet. Jeg legger til grunn at POD vil jobbe videre med å vurdere hva som vil være den beste løsningen for norske pass på lang sikt, slik direktoratet også viser til i sine nye retningslinjer.