Skriftlig spørsmål fra Iselin Nybø (V) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:1400 (2015-2016)
Innlevert: 30.06.2016
Sendt: 01.07.2016
Besvart: 03.08.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Iselin Nybø (V)

Spørsmål

Iselin Nybø (V): Hvilke kriterier legger UDI til grunn når de avgjør hvilke mottak som skal bestå og hvilke som skal legges ned, herunder hvilke barnefaglige vurderinger gjøres og hvilken vekt legges det på dette?

Begrunnelse

Undertegnede viser til Dokument nr. 15:1386 (2015-2016) der representanten Kari Henriksen stiller spørsmål ved beslutningen om å legge ned mottaket for enslige mindreårige asylsøkere i Lillesand kommune. Det bes om at spørsmålet over besvares i lys av denne problemstillingen.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Justis- og beredskapsdepartementet har delegert ansvaret for opprettelse, drift og nedleggelse av asylmottak til Utlendingsdirektoratet (UDI).
UDI har utarbeidet interne rutiner for nedbygging av mottakskapasitet, IM 2010-039. Den aktuelle internmeldingen er offentlig tilgjengelig på UDIs hjemmesider, www.udi.no.
Når det gjelder det særskilte mottaket for enslige mindreårige i Lillesand kommune, som det blir vist til i begrunnelsen for spørsmålet fra representanten Iselin Nybø, gjelder ikke dette oppsigelse av en avtale som reguleres av den aktuelle internmeldingen. I dette tilfellet er det snakk om en midlertidig kontrakt som utløper og som UDI ikke tar initiativ til å fornye. Det vises i denne sammenheng til at UDI er pålagt å tilpasse mottakskapasiteten til behovet til enhver tid, og at det for tiden er overkapasitet i mottak for enslige mindreårige asylsøkere. Når et mottak avvikles, må beboerne flytte til nye mottak.
Jeg vil imidlertid understreke at UDI så langt som mulig tar hensyn til beboernes ønsker og behov når beboere må flytte til nye mottak. I Lillesand-saken samarbeider UDI nært med mottaksleder for å finne en best mulig løsning for alle beboerne, og jeg viser her til mitt svar på spørsmålet i Dokument nr. 15:1386 fra representant Kari Henriksen.
Når det gjelder nedbygging av mottakskapasitet som omfattes av internmelding 2010-039, skjer dette med utgangspunkt i en rangering av mottakene etter kriteriene pris, innhold i drift, innkvarteringstilbudet, organisatoriske og administrative forhold, samt tjenestetilbudet i vertskommunen. Rangeringen danner hovedgrunnlag for beslutninger om oppsigelse.
Videre foretar UDI en skjønnsmessig vurdering av ulike forhold, herunder behovet for å beholde mottak med spesiell nøkkelkompetanse og at ulike kategorier driftsoperatører skal være representert. Utover dette kan avdelingsdirektør i Region- og mottaksavdelingen gi føringer for regionkontorenes behandling avhengig av situasjon på tidspunktet for nedbygging.
Flere av kriteriene i UDIs interne rutiner innebærer at kvaliteten på mottakenes barnefaglige arbeid og kompetanse har betydning. Det legges herunder vekt på spesielle program, arbeid og tiltak rettet mot spesielle grupper som blant annet enslige mindreårige. Innkvarteringstilbudet er i utgangspunktet tiltrettelagt for enslige mindreårige, og ved nedbygging vurderes bl.a. kvalitet, egnethet og sikkerhet.
For øvrig vurderes bemanningen i mottaket generelt, og de ansattes kompetanse spesielt, samt omfang og tilgjengelighet av kommunale tjenestetilbud.