Skriftlig spørsmål fra Snorre Serigstad Valen (SV) til finansministeren

Dokument nr. 15:1428 (2015-2016)
Innlevert: 08.08.2016
Sendt: 09.08.2016
Besvart: 16.08.2016 av finansminister Siv Jensen

Snorre Serigstad Valen (SV)

Spørsmål

Snorre Serigstad Valen (SV): Hvor mange mennesker har anslagsvis i dag problemer med å betjene sine huslån, og hvor mange flere mennesker vil anslagsvis få problemer med å betjene sine huslån om styringsrenten øker med hhv. et halvt, ett, to, tre, fire og fem prosentpoeng?

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Et lån er regnet for å være i mislighold hvis det ikke er betjent innen 30 dager etter et forfall. Andelen misligholdte lån i personkundemarkedet lå samlet sett på om lag 0,7 prosent i 2015, se tabell 5 i vedlegg 1 til Norges Banks rapport Finansiell stabilitet 2015 og figur 2.15 i Finanstilsynets rapport Finansielt utsyn 2016. Misligholdet ligger på et relativt lavt nivå historisk sett.
Det er begrenset med statistikkgrunnlag for å belyse hvor mange lånekunder som kan havne i mislighold eller på annen måte få problemer med å betjene sine boliglån ved renteøkninger. Undersøkelser og analyser fra Norges Bank og Finanstilsynet kan imidlertid gi indikasjoner på hvor mange som er sårbare. Blant annet har Norges Bank i sin rapport Finansiell stabilitet 2014 definert særlig risikoutsatte husholdninger som husholdninger som har høy gjeld, lav betalingsevne og dårlig pantesikkerhet, se kapittel 4 i rapporten. Norges Banks analyse viste at i 2012 var det nær 30 000 slike særlig risikoutsatte husholdninger. Ved en økning i rentenivået på 3 prosentenheter, ville antallet økt med om lag 13 500, gitt daværende gjelds- og rentenivå.
Etter forskrift om krav til nye utlån med pant i bolig, som trådte i kraft 1. juli i fjor, skal bankene beregne kundens evne til å betjene boliglånet ut fra inntekt og alle relevante utgifter, og ta høyde for en renteøkning på 5 prosentenheter. Finanstilsynets boliglånsundersøkelse fra høsten 2015 viste at 98 prosent av innvilgede boliglån ble gitt til låntakere som ville tåle renteøkningen på 5 prosentenheter og fremdeles ha likviditetsoverskudd, se temakapittel I i Finanstilsynets rapport Finansielle utviklingstrekk 2015.