Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:1458 (2015-2016)
Innlevert: 17.08.2016
Sendt: 17.08.2016
Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren
Besvart: 29.08.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Heidi Greni (Sp)

Spørsmål

Heidi Greni (Sp): Politiet, helsetjenesten og brann- og redningstjenesten har utviklet en nasjonal prosedyre for samvirke ved pågående livstruende vold (PLIVO). I flere tilfeller i senere tid har brann- og redningstjenesten måtte gripe inn i volds- og ulykkessituasjoner fordi politiet ikke ankommer åstedet. Dette gir utfordringer som branntjenesten ikke er trenet for og kommunene uforutsette kostnader.
Hvordan er kommunene trukket inn i utviklingen av PLIVO og hvilket ansvar har kommunen for utfall av aksjoner?

Begrunnelse

Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold (PLIVO) er utviklet i et samarbeid mellom politiet (POD), helsetjenesten(Hdir) og brann- og redningstjenesten (DSB), og er godkjent av direktørene fra henholdsvis Politidirektoratet, Helsedirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. I et brev til landets brann- og redningsvesen heter det at "DSB forventer at det legges til rette for at innsatspersonell og personell på 110-sentralene blir satt i stad til å skaffe seg grunnleggende kjennskap til prosedyren og tilpasser den til gode rutiner gjennom lokalt planverk."
Det er positivt at nødetatene samarbeid i akutte situasjoner knyttet til ulykker og voldsutøvelse. Dette må skje innenfor rammer hvor hver av etatene har beredskap til å løse sine primæroppgaver. Vi har den senere tid sett mange tilfeller hvor brannvesenet er først på åstedet og må gå inn i situasjoner som skulle vært løst med politifaglig myndighet. Dette er uheldig.
Brann- og redningstjenesten er en kommunal oppgave. Det er vanskelig å finne dokumentasjon på at kommunal sektor, f.eks. gjennom KS, har vært involvert i utviklingen av PLIVO. Det synes også som om DSBs henvendelser ikke går til kommunene, men direkte til brann- og redningsvesenet. Jeg mener derfor det er behov for at statsråden redegjør for kommunenes medvirkning og ansvar i samvirket mellom nødetatene.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold (PLIVO) er et av oppfølgingstiltakene etter 22. juli kommisjonens rapport. Prosedyren er utviklet i samarbeid mellom politi, brann- og redningstjenesten og helsetjenesten, og skal danne grunnlag for bedret nasjonal beredskap for å håndtere hendelser der det utøves livstruende vold mot flere personer.
Prosedyren tilstreber å nærme seg et best mulig samvirke mellom politi, brann og helse ved pågående livstruende vold, og vil ikke endre den enkelte etats primæroppgaver eller ansvar. Den enkelte etat dekker sine utgifter.
Det fremgår av representantens spørsmål at brann- og redningstjenesten i flere tilfeller i senere tid har måtte gripe inn i volds- og ulykkessituasjoner fordi politiet ikke ankommer stedet. Jeg er ikke kjent med at det har vært noen vesentlig økning av slike tilfeller sammenlignet med tidligere år.
Brannvesenet er i utgangspunktet ikke forpliktet til, og har i mange tilfeller heller ikke forutsetninger for, å rykke ut for å ivareta rene politioppgaver. Regjeringen gjennomfører nå Nærpolitireformen hvor et av reformens viktigste mål er å sikre et tilstedeværende politi. Samtidig bygger vi opp norsk politi kapasitetsmessig for å nå målet om to polititjenestepersoner pr tusen innbyggere i løpet av 2020.
I forbindelse med gjennomføringen av nærpolitireformen vil også operasjonssentralene til politiet og 110-sentralene bli samlokalisert. Ved nødmeldinger vil samlokaliseringen gjøre koordineringen, samhandling og avklaring av oppgaver mellom brannvesenet og politiet enklere.
Fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har jeg fått opplyst at arbeidsgruppen for utviklingen av PLIVO var sammensatt av representanter fra de tre direktoratene og nødetatene, deriblant kommunalt ansatte brann- og redningspersonell. Prosedyren ble sendt til gjennomgang hos brann- og redningsvesenet i Rogaland og Salten før den ble sendt på høring. Blant høringsinstansene var alle landets brann- og redningsvesen, alle landets 110-sentraler, og kommunesektorens organisasjon (KS). DSB opplyser videre at Helsedirektoratet har tilskrevet alle landets kommuner og helseforetak om implementering av PLIVO.
Jeg viser for øvrig til mine svar på spørsmål nr. 149 fra stortingsrepresentant Jenny Klinge, spørsmål nr. 1450 fra stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete og spørsmål nr. 1455 fra stortingsrepresentant Marit Arnstad.